AD207V Fördjupningsprojekt i restaurering I 7,5 hp

Advanced Studies in Architectural Conservation I

Kursen syftar till att genom ett individuellt utfört projektarbete ge fördjupade kunskaper i ämnesområdet restaurering.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Projektet genomförs individuellt och består av en skriven text eller en ritningsuppgift. Projektets inriktning väljs i samråd med kursansvarig. En skriven text kan vara utformad som akademisk uppsats, diskuterande artikel eller fallstudie. Ett ritat projekt skall kompletteras med en kortare skriftlig presentation. Handledning ingår i kursen. Projektet skall redovisas vid ett seminarium vid kursens slut. Kursen kan genomföras på distans.

Lärandemål *

Kursen syftar till att genom ett individuellt utfört projektarbete ge fördjupade kunskaper i ämnesområdet restaurering.

Kursupplägg

Varje deltagare arbetar självständigt med sitt projekt. Handledning ingår. Projektet presenteras vid ett seminarium vid kursens slut.Kursen ingår i blocket Restaurering och byggnadsvård, AD201V, AD207V, AD208V, AD209V, sammantaget 30 högskolepoäng. Kurserna söks var för sig.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet: Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, inkl. svenska och engelska.

Rekommenderade förkunskaper

120 poäng/kandidatexamen i arkitektur, landskapsarkitektur, teknik, byggnadsvård, motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet rekommenderas samt deltagande i kurs AD201V, AD208V eller motsvarande. Närmare upplysningar lämnas av kursansvarig.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur väljs i samråd med kursledaren och anpassas efter det individuella projektet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • MOM1 - Projekt/uppsats, 7,5 hp, betygsskala: P, F
  • MOM2 - 75% deltagande, - hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

• Genomfört projekt/uppsats 7,5 poäng.

• Aktivt deltagande i avslutande seminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Fransson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kursen ingår i kursblocket Restaurering och byggnadsvård, AD201V, AD207V, AD208V och AD209V, om vardera 7,5 högskolepoäng.

Övrig information

Victor Edman, tel. 08 790 8535, victored@arch.kth.se.Schema och övrig information publiceras på Arkitekturskolans hemsida, http://www. arkitekturskolan.se.