Hoppa till huvudinnehållet

AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 7,5 hp

The overall aim of the course is to give knowledge of process technology for present and future water purification and wastewater treatment, including construction, dimensioning, operation and management of treatment plants.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AE2302 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen presenterar: olika processer i vatten- och avloppsrening i naturliga och konstruerade system, biologiska behandlingsprocesser särskilt för avlägsnande av fosfor och kväve, processer som bygger på filtrering och kemisk fällning, slambehandlingsteknik, system och metoder för återvinning av näringsämnen ur avlopp, metoder för processtyrning och optimering.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskap om processteknik för nuvarande och framtida vatten- och avloppsvattenrening, inbegripet konstruktion, dimensionering, drift och förvaltning av reningsverk.
Efter kursen ska du kunna:
• Beräkna hur att uppföra och driva olika processer inom hållbar vatten- och avloppsrening.
• Applicera kemiska och biologiska kunskaper som processerna är baserade på vid användning i fallstudier.
• Använda innovativ teknik för nya system och förbättring av gamla system för att få bättre funktion och uppfyller kraven i samhället.
• Föreslå slamslambehandlingsteknik.
• Använd datormodeller för utveckling och utformning av processer.
• Köra och optimera reningsverk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Öppen för programstudenter från KTH med minst 180 poäng, eller andra sökande med en kandidatexamen, varav minst 7.5 hp i allmän kemi och/eller miljö- och markkemi. Dessutom krävs 30 hp på avancerad nivå, varav slutförd kurs AE2304 (eller motsvarande). 

Rekommenderade förkunskaper

Courses AE2801, AE2304

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendier och artiklar om behandlingsprocessen för vatten och avlopp, slambehandling och beräkningsmodeller.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 c)
Modelleringsövning (ÖVN1, 1,5 c)
Laboration (ÖVN2, 1,5 c)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2302

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd