AF2101 Betongbyggnad 7,5 hp

Concrete Structures

Huvudsakligt innehåll:

 • Armerade betongbalkar och pelare
 • Plattor av betong
 • Spännbetong
 • Pågjutningar
 • Laborationsprovning

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Armerade betongbalkar och pelare
 • Plattor av betong
 • Spännbetong
 • Pågjutningar
 • Laborationsprovning

Lärandemål *

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Förklara verkningssättet hos vanliga armerade betongelement och kunna illustrera detta med ritningsskisser
 • Förklara den teoretiska bakgrunden till brottlinjeteorin och strimlemetoden för dimensionering av armerade betongplattor
 • Genomföra dimensionering av rektangulära, armerade betongplattor upplagda på väggar enligt brottlinjemetod, tabellmetod och strimlemetod.
 • Genomföra dimensionering av rektangulär, armerad betongplatta upplagd på pelare enligt strimlemetod.
 • Kunna förklara begreppet genomstansning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

For students not registered on a KTH programme:

120 university credits (hp) including courses in Structural Mechanics and Structural Engineering equivalent to at least 3·times 7,5 ECTS points. And

documented proficiency in English corresponding to English B.

For students registered on a KTH programme:

SG1801 Byggnadsmekanik grundkurs

AF1005 Byggkonstruktionslära grundkurs

AF2003Bärverksanalys, avancerad kurs

eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Concrete Structures  - Ansell, Hallgren, Holmgren, Lagerblad, Westerberg

Concrete Structures/Examples and exercises  - Ansell, Hallgren, Holmgren, Westerberg

Concrete Slabs – Nilsson, Olofsson, Jonasson

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 - Tentamen 4,5 hp, betygsskala A-F

ÖVN1 - Övningsuppgifter 3,0 hp, betygsskala P,F

Övriga krav för slutbetyg *

Samtliga moment ska vara godkända

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Ansell

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2101

Ges av

ABE/Betongbyggnad

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Sjölander (asjola@kth.se)

Övrig information

Kursen ges på engelska