AF2102 Betongbyggnad, fortsättningskurs 7,5 hp

Concrete Structures, Advanced Course

Stomsystem av betong

Bruksgränstillstånd och deformationer

Grova betongkonstruktioner

Betongmaterial

Fiberbetong

Sprutbetong

Finit elementmodellering av betongkonstruktioner

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

• Stomsystem av betong

• Bruksgränstillstånd och deformationer

• Grova betongkonstruktioner

• Betongmaterial

• Fiberbetong

• Sprutbetong

• Finit elementmodellering av betongkonstruktioner

Lärandemål *

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

• Förklara verkningssättet hos stomsystem av betong.

• Genomföra dimensionering av armerade betongkonstruktioner med avseende på bruksgränstillstånd.

• Förklara den teoretiska bakgrunden till brottmekanik tillämpad på betong.

• Genomföra finit elementmodellering av betongbalkar.

• Förklara orsaker till sprickbildning hos nygjutna, grova betongkonstruktioner samt kunna uppskatta risken för sprickbildning och ange åtgärder för att reducera dessa.

• Genomföra dimensionering av betongkonstruktioner med avseende på materialegenskaper och beständighetskrav.

• Förklara grundläggande begrepp för fiberbetong såsom sprickhållfasthet, residualhållfasthet, seghetsindex och residualspänningsfaktorer

• Förklara verkningssätt för vidhäftande sprutbetong, bergförankrad sprutbetong samt sprutbetongbåge.

• Genomföra dimensionering av vidhäftande sprutbetong och bergförankrad sprutbetong i enkla fall.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

For students not registered on a KTH programme:

120 university credits (hp) including courses in Structural Mechanics and Structural Engineering equivalent to at least 4·times 7,5 ECTS points. And documented proficiency in English corresponding to English B.

För studenter registrerade på KTH-program:

SG1801 Byggnadsmekanik grundkurs

AF1005 Byggkonstruktionslära grundkurs

AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs

AF2101 Betongbyggnad

eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1) Serviceability state - Ansell

2) Temperature cracks in newly cast concrete structures - Ansell

3) Deflection of concrete beams - Ansell

4) Crack control - Ansell

5) Steel fibre concrete – Holmgren, Silfwerbrand

6) Non-linear analyses of concrete beams with Abaqus - Malm

7) Shotcrete-Sprayed concrete - Holmgren

8) Concrete for hydropower - Nordström

9) Slabs-on-grade for roads, industrial floors, and foundations– Silfwerbrand, Sundquist

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 - Tentamen 4,5 hp, betygsskala A-F

ÖVN1 - Övningsuppgifter 3,0 hp, betygsskala P,F

Övriga krav för slutbetyg *

Samtliga moment ska vara godkända

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2102

Ges av

ABE/Betongbyggnad

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Ansell, anders.ansell@byv.kth.se, 08-790 8041

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ges på engelska