AF2201 Brokonstruktion 7,5 hp

Bridge Design

Kursen behandlar projektering och konstruktion av enkla broar såsom balkbroar samt andra mer kvalificerade brokonstruktioner såsom bågbroar (typ Västerbron) och kabelbroar (typ Högakustenbron och Öresundsbron). Särskilt studeras en brokonstruktion som en projektuppgift.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Brobyggandets historia.
 • Olika brotyper och dess strukturella beteende.
 • Laster och lastfördelning på broar.
 • Influenslinjer.
 • Analys och dimensionering av kompositbroar.
 • Analys och dimensionering av bågbroar.
 • Analys och dimensionering av kabelbroar.
 • Analys och dimensionering förspända betongbroar.
 • Konceptuell design av en vägbro ingår i kursen som en projektuppgift.

Lärandemål *

Kursen behandlar struktur och utformning av enkla broar av typen balkbroar samt andra mer kvalificerade brokonstruktioner såsom bågbroar och kabelbroar.

I kursen ingår en projektuppgift som omfattas av en konceptuell utformning av en vägbro.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om utformning, analys och dimensionering av broar.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Klassificera olika typer av broar.
 • Beräkna laster, fil faktorer, lastfall och lastkombinationer.
 • Utveckla och använda influenslinjer för broanalyser.
 • Förklara beteendet av balk-, komposit-, förspända betong-, båg- och kabelbroar.
 • Skapa idealiserade modeller för analys samt utvärdera krafter och moment.
 • Utvärdera krafter och moment med stora förskjutningar. (2: a ordningens teori)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avslutad kandidatexamen, som motsvarar en svensk kandidatexamen (180 hp), med kurser inom strukturmekanik och konstruktionteknik, inklusive språkkunskaper motsvarande Engelska B (t.ex. TOEFL, IELTS).

För studenter registrerade på ett KTH-program:

AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs och

AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs

eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs eller motsvarande.

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • BER1 - Konstruktionsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt projektarbete (BER1 3 hp)

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1 3 hp)

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Raied Karoumi

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2201

Ges av

ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Leander (john.leander@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.