Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Föreläsningar om ämnet BIM. Lektioner och övningar med BIM-programmen Revit och Navis Work för att tillämpa erhållna kunskaper i ett mindre projekt.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AF274V (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar om ämnet BIM. Lektioner och övningar med BIM-programmen Revit och Navis Work för att tillämpa erhållna kunskaper i ett mindre projekt. 

Lärandemål

Kursen är en introduktion till BIM-samordning. I kursen skapar studenten ett projekt med hänsyn till alla lärandemål, vilka behandlas i föreläsningar, lektioner och övningar. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

·       Förstå konceptet BIM-konceptet i projekteringsskedet

·       Skapa en BIM-arkitektmodell med lämpligprogramvara

·       Skapa en BIM-konstruktionsmodell med lämpligprogramvara

·       Tillämpa en projektsamordning med IFC och lämplig programvara

Genom inhämtade kunskaper motsvarande lärandemålen ska studenten kunna skapa ett mindre projekt som tillämpar dessa.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom byggtekniska relaterade ämnen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Adam Roozbeh

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF274V

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Adam Roozbeh (adam.roozbeh@byv.kth.se)

Övrig information

AVSEDD FÖR YRKESVERKSAMMA INOM BRANSCHEN!