AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp

Legal Framework of the Built Environment

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna grunderna i det lagsystem som reglerar och inverkar på samhällsbyggandet och syftar till hållbar utveckling. Detta innefattar regler som styr förändringar av markanvändning genom planer och tillstånd t.ex. vid bygg- eller infrastrukturprojekt. Det innefattar likväl miljölagstiftning såsom regler om hur exempelvis föroreningar i mark påverkar byggandet, skydd av natur och bebyggd miljö samt vilka särskilda regler som finns vid byggande i eller nära vatten.

Studenten ska kunna tillämpa lagsystemet i enklare fall och ha kunskap om lagsystemets påverkan på  samhällsbyggandet såsom när tillstånd måste sökas eller när det legala ramverket sätter gränser för vad som får göras.

Detta innebär konkret att efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och förklara uppbyggnaden av den lagstiftning som reglerar planering, tillstånds- samt genomförandefrågor vid husbyggnads- och infrastrukturprojekt.
 • Beskriva och förklara uppbyggnaden av den lagstiftning som reglerar bevarande däribland reglerna kring riksintressen, strandskydd och andra områdesskydd.
 • Beskriva och förklara ansvarsfördelningen (finansiering, byggande och skötsel) mellan offentligt och privat sektor för gator, vatten och avlopp samt andra gemensamma nyttigheter
 • Beskriva och förklara den lagreglerade processen för byggande av allmän väg
 • Beskriva och förklara regler om tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken 
 • Beskriva och förklara den lagstiftning som reglerar ansvar för förorenad mark och fornlämningar
 • Identifiera vanliga situationer inom samhällsbyggande när regelsystemet styr utförande eller kräver tillstånd eller anmälan före byggande eller annan åtgärd.
 • Identifiera, beskriva samt ställa upp problem och frågeställningar som måste lösas med hjälp av det legala ramverket i större respektive mindre projekt inom samhällsbyggnad samt analysera dessa och föreslå möjliga lösningar på vanligt förekommande sådana problem.
 • Förklara relationen mellan olika lagar som styr projekt inom samhällsbyggnad
 • Reflektera över nödvändiga avvägningar mellan reglernas olika syften exempelvis att främja den enskilda människans frihet och hållbar utveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar, workshops/seminarier och projekt som behandlar grunderna i det lagsystem som reglerar och inverkar på samhällsbyggandet och syftar till hållbar utveckling. Det innefattar regler som styr förändringar av markanvändning genom planer och tillstånd t.ex. vid bygg- eller infrastrukturprojekt. Det innefattar likväl miljölagstiftning såsom regler om hur exempelvis föroreningar i mark påverkar byggandet, skydd av natur och bebyggd miljö samt vilka särskilda regler som finns vid byggande i eller nära vatten. Studenten ska kunna tillämpa lagsystemet i enklare fall och ha kunskap om lagsystemets påverkan på samhällsbyggandet såsom när tillstånd måste sökas eller när det legala ramverket sätter gränser för vad som får göras.

Behörighet

AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen 13,5HP eller AG1136 Funktioner och interaktioner i den hållbara staden - energi och miljö 9HP eller motsvarande kurs

Litteratur

Kurslitteratur anslås i samband med kursstart

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Kontaktperson

Eidar A Lindgren (eidar@kth.se)

Examinator

Jenny Paulsson <jenny.paulsson@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.