AI2154 Avancerad fastighetsvärdering och analys 7,5 hp

Advanced Valuation and Analysis

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av en introduktionsdel följd av fyra block där varje block svarar mot ett av kursmålen beskrivna ovan. Inom varje block skrivs enskilt en kortare uppsats.

Lärandemål *

Efter kursen ska studenten ha en djup förståelse för en serie aspekter av vikt vid avancerad fastighetsvärdering och analys. I synnerhet ska studenten ha goda insikter inom frågor som rör:

  1. Marknadens funktionssätt och dess inverkan på värden och värdering.
  2. Mer avancerade värderingsmetoder - simuleringstekniker, scenarioanalys, riskanalys.
  3. Hur institutionalia, och förändringar däri, påverkar fastighetsvärdering.
  4. Index, dataeffekter, smoothing.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande samt goda kunskaper i investeringsanalys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Främst artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.


Främst artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PROA - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betyget är primärt beroende av kvalitén på de fyra (obligatoriska) uppsatserna. Betyget kan höjas ytterligare genom en tentamen vid kursens slut. Tentamen är inte obligatorisk.

Uppsatserna skrivs och lämnas in kontinuerligt under kursens gång. För sent inlämnade uppsatser underkänns.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Han-Suck Song

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2154

Ges av

ABE/Bygg- och fastighetsekonomi

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

abukar@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.