AI2805 Byggandets information och logistik 7,5 hp

Building Informatics and Logistics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

IT-strategier, organisation och ledning i företag och projekt. Informationssystem i bygg- och fastighetssektorn. Konceptuell modellering och klassifikation. Process- och produktmodellering, bygginformationsmodellering, simulering och visualisering. Informationsstandarder. IT-integrerad arkitektur, byggande och förvaltning. Industriella IT-plattformar. Datorstött samarbete. Projektkommunikation, projektnätverk, dokumenthantering. Mobilitet.

Lärandemål *

Kursens syfte är att öka studenternas kunskaper om IT i byggandet ur ett organisatoriskt, strategiskt och affärsmässigt perspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten

 1. Kunna beskriva och analysera informationshanteringen i design- och byggprocessen.
 2. Vara orienterad om klassifikation, informationssystematik och informationsstandarder i projektering och produktion.
 3. Känna till IT-plattformar för informationsdelning och informationsleveranser.
 4. Kunna upprätta en strategisk IT-plan för ett företag och ett byggprojekt.
 5. Vara orienterad om olika principer för att organisera och hantera informationsutbytet i projekterings- och byggprocessen.
 6. Kunna tillämpa IT-baserad projektledning.
 7. Vara orienterad om sambandet mellan implementation av ny informationsteknologi och möjliga förändringar av arbetsmetoder, processer, yrkesroller och det byggda resultatet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Information about course literature will be announced at the beginning of the course.


Information about course literature will be announced at the beginning of the course.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • SEM1 - Seminarium, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Malena Havenvid

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2805

Ges av

ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Malena Havenvid (havenvid@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.