AK1202 Teknik- och vetenskapshistoria 7,5 hp

History of Science and Technology

This is a course in the history of science and technology in a global perspective, i.e. it focuses on global large-scale historical changes over long timespans. The course’s primary purpose is to give a deeper understanding of the history, and historic implications of science, technology and engineering for societies and cultures. It also functions as an introduction to further studies in history of science and technology, and into the craft of the historian, i.e., reading and writing academic texts, basic source criticism and so on.  The course contains two blocks:

The first block is an introduction, containing an overview of the global history of the world, with a special focus on the history of science and technology; and a general overview of theoretical perspectives.

The second block revolves around three themes. Students will work in a group with one of the themes.  The themes may change, but are at the present:  theme 1: A comparison of the scientific, technological and industrial development in Europe and Japan the last 300 years: theme 2: A comparision between North America (USA) and Latin America the last 300 years: theme 3: Technology transfer from the developed world to developing countries during the last 100 years, with a special focus on the differences before and after colonialism.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60003

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 40

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P3: G1, I1. mer info

 • Kursansvarig

  Kati Lindström <kati.lindstrom@abe.kth.se>

 • Lärare

  Kati Lindström <kati.lindstrom@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program. Utbytesstudenter är också varmt välkomna.

VT19 för fristående studerande INSTÄLLD

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20094

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 6

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Kati Lindström <kati.lindstrom@abe.kth.se>

 • Lärare

  Kati Lindström <kati.lindstrom@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  FoV-kurs

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60150

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 40

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Kati Lindström <kati.lindstrom@abe.kth.se>

 • Lärare

  Kati Lindström <kati.lindstrom@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program. Utbytesstudenter är också varmt välkomna.

Lärandemål

För att få godkänt på kursen skall studenterna kunna: 

-Visa att de kan känna igen, jämföra och diskutera några viktigare teorier som historiker använder för att analysera samhällen.

-Identifiera viktiga historiska förändringar inom områdena vetenskaplig, teknisk och industriell förändring, samt presentera relevanta argument för hur de ska tolkas. 

-Visa att de kan presentera rationellt grundade argument på ett tydligt och läsbart sätt. Vidare att de kan hantera de mest grundläggande historiska ”redskapen”. Det innebär att studenterna skall lära sig att hantera källor (grundläggande källkritik) att citera korrekt, och ha förmåga att förse sina läsare med information (i fortnoter) om villka källor de använt som utgångspunkt för sin framställning.  

-Förklara några grundläggande skillnader mellan humaniora, socialvetenskaper ingenjörskunnande och naturvetenskap.

-Visa förmåga att arbeta i grupp.

-Visa förmåga att arbeta självständigt.

-Kunna peka på följande problem i texter som skrivits av andra 1) felaktig hantering av källor, och undermålig källkritik 2) felaktig, oklar eller oärlig argumentation.

För högre betygsgrader skall studenterna kunna göra någon eller flera av det följande:

-Visa sin intellektuella självständighet genom att bedöma kvaliteten hos de texter som lästs i kursen, och genom att använda de “verktyg” som specificerats ovan.

-På ett klart och relevant sätt kunna förklara de centrala utgångspunkterna för åt minstone två viktiga teorier som förklarar historisk förändring på makronivå.

-Diskutera historiska händelser

-Göra självständiga bedömningar av hur bra olika teorier fungerar för att förklara historisk förändring på makronivå.

-Dra slutsatser om historiska exempel på hur teknologi används i olika kulturella sammanhang.

-Visa genom argument och exempel att de förstått varför det är viktigt att hantera sina källor på ett korrekt sätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Detta är en kurs i vetenskaps- och teknikhistoria i ett globalt perspektiv. Den fokuserar på makronivån av historisk analys. Detta innebär att fokus blir på storskaliga historiska förändringar över lång tid. Kursens huvudmål är att vara en kompletterande kurs för ingenjörsstudenter som vill ha en djupare förståelse för sin verksamhets historia, och de historiska implikationerna av vad de sysslar med. Kursen är också en introduktion till vidare studier inom vetenskaps- och teknikhistoria.

Kursen består av tre delar. Den första utgörs av en överblick över den globala världshistorien, med ett speciellt fokus på teknik- och vetenskapshistoria, samt en allmän översikt över teoretiska perspektiv. Fokus ligger här på 1) förståelse av skillnaden mellan olika analysnivåer (macro, meso, mikro), 2) Teorier och metoder inom vetenskaps och teknikhistoria i allmänhet. Den andra delen undersöker fallstudier på meso- respektive mikronivå. På mesonivå studerar man kopplingar mellan vetenskap, teknologi och imperium med exempel från Asien, Afrika och Sydamerika. Mikrostudien väljer studenterna själva från en lista med artiklar.

Den tredje delen av kursen utgår från tre teman. Studenterna arbetar på ett av dem i form av grupparbete. Tema 1: Kulturmöten och mekanismer för ömsesidigt utbyte och överföring inom den vetenskapliga, teknologiska och industriella utvecklingen i Europa och Asien sedan Renässansen. Tema 2: En transnationell infallsvinkel mot Europa/USA och Afrika/Sydamerika under de senaste 300 åren. Tema 3: Moderniseringsteorier och tekniköverföring från den utvecklade världen till utvecklingsländerna under de senaste 100 åren, med ett speciellt fokus på skillnader före och efter kolonialismen.

Kursupplägg

Kursen består av tre delar. Den första utgörs av en överblick över den globala världshistorien, med ett speciellt fokus på teknik- och vetenskapshistoria, samt en allmän översikt över teoretiska perspektiv. Fokus ligger här på 1) förståelse av skillnaden mellan olika analysnivåer (macro, meso, mikro), 2) Teorier och metoder inom vetenskaps och teknikhistoria i allmänhet.

Den andra delen består av fallstudier på meso-respektive mikronivå. På mesonivå studerar man kopplingar mellan vetenskap, teknologi och imperium med exempel från Asien, Afrika och Sydamerika. Mikrostudien väljer studenterna själva från en lista med artiklar.

Den tredje delen av kursen utgår från tre teman. Studenterna arbetar på ett av dem i form av grupparbete. Tema 1: Kulturmöten och mekanismer för ömsesidigt utbyte och överföring inom den vetenskapliga, teknologiska och industriella utvecklingen i Europa och Asien sedan Renässansen. Tema 2: En transnationell infallsvinkel mot Europa/USA och Afrika/Sydamerika under de senaste 300 åren. Tema 3: Moderniseringsteorier och tekniköverföring från den utvecklade världen till utvecklingsländerna under de senaste 100 åren, med ett speciellt fokus på skillnader före och efter kolonialismen.

Behörighet

KTHs programstudenter är behöriga till kursen. För övriga studenter krävs grundläggande behörighet, med undantag för Svenska B/ Svenska 3.

Rekommenderade förkunskaper

Inga

Litteratur

Kurslitteratur:  1000-1200 pages

Utrustningskrav

Inga

Examination

 • INL1 - Assignment Work, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examination och betyggsättning sker genom:

-Aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier.

-Personliga miniessäer och en aktivitetslogg.

-Ett längre grupparbete.

-Aktivt deltagande vid, och förberedelse för ett avslutander oppositionsseminarie.

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Kontaktperson

Kati Lindström, kati.lindstrom@abe.kth.se

Examinator

Per Högselius <per.hogselius@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen kan komma att ställas in om färre än 5 studenter tackar ja till erbjuden plats.

Gammal kod: 4D1205

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.