AK3009 Seminariedeltagande i risk och säkerhet, del 2 7,5 hp

Seminar Participation in Risk and Safety, Part 2

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha ytterligare utvecklas sin förmåga att konstruktivt kritisera forskningstexter inom risk- och säkerhetsområdet  och föreslå förbättringar

- ha god kunskap om vad som krävs för att en artikel inom detta område ska vara publicerbar i en internationell referentgranskad tidskrift

- kunna påvisa vad som behöver förbättras i utkast till sådana artiklar för att göra dem publicerbara

- kunna tillämpa flera av de olika metoder som används i risk- och säkerhetsforskning, innefattande både kvantitativa och icke-kvantitativa metoder och med särskild tonvikt på metoder för att analysera förhållandet mellan vetenskap och policy i beslutsprocesser som avser risk och säkerhet

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består i aktivt deltagande i seminarierna i risk och säkerhet.

Behörighet

Seminariedeltagande i risk och säkerhet del 1

Litteratur

Material för läsning distribueras under kursens gång.

Examination

  • SEM1 - Seminarium, 7,5, betygsskala: P, F

Den studerande ska delta i minst 75 % av de seminarier som ges under två akademiska år.  Studenten ska göra minst fyra presentationer av egna texter. Vidare ska studenten vara välförberedd vid seminarierna och bidra med egna kommentarer om de texter som presenteras. 

Om en studerande inte kan fullfölja dessa krav t ex på grund av geografiskt avstånd kan kursfordringarna helt eller delvis uppfyllas genom deltagande i motsvarande seminarier på annat håll. Som en sista utväg, när inte heller detta är möjligt, kan kursfordringarna till en del uppfyllas genom att den studerande utför andra uppgifter som ger motsvarande metodträning inom risk- och säkerhetsforskningen.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.