AK3015 Den uthållige forskaren 2,0 hp

The Sustainable Scientist

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen syftar till att ge forskarstudenten några av de begreppsliga och praktiska verktyg som behövs för att långsiktigt kunna verka som forskare i samverkan med samhället i stort (forskningsetik), näringslivet (innovationsprocesser, patenträttigheter, och produktförsäljning), samt gentemot forskningssamhället (utformandet av forskningsprojekt, projektansökningar).

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

OBS! Denna kurs är nedlagd och ersatt med AK3127 Den hållbara forskaren 2,0 hp,
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AK3127

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

•   identifiera och beskriva vanliga forskningsetiska problem.

•   analysera forskningsetiska problem med hänsyn till relevanta empiriska faktorer

•   föreslå möjliga lösningar till de forskningsetiska problemen.

•   analysera begreppet hållbar utveckling i relation till vetenskap och teknik

•   reflektera över forskningens och forskarens roll att bidra till en hållbar utveckling

•   identifera olika typer av immatriella tillgångar som skapas i forskningen

•   reflektera över och identifiera möjliga sätt att skydda och skapa värde av de immatriella tillgångar som skapas genom forskningen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller föreläsningar och övningar i tre olika moment där Avdelningen för filosofi samverkar med KTH Innovation:

(1) Grundläggande forskningsetik (Avdelningen för filosofi).

Centrala forskningsetiska problem och begrepp (såsom autonomi och informerat samtycke). Forskningsfusk. Forskarens ansvar för forsk-

ningens konsekvenser. Relevansen för forskningsetiken av grundläggande etiska teorier. Forskningsetisk prövning och forskningsetiska kommittéer; den nya lagstiftningen om forskningsetisk prövning.

(2) Forskare och hållbar utveckling (Avdelningen för filosofi).

Nyckelbegrepp och nyckelfrågor. Etiskt ansvar för hållbarhet. Det moraliska ansvaret för forskare, ingenjörer och experter. Interaktioner mellan vetenskap, beslutsfattande och samhället. Företags ansvar.

(3) Innovationsprocesser, patenträttigheter och produktförsäljning (KTH Innovation). 

Nyckelbegrepp och nyckelfrågor. Innovation– olika sätt att gå från forskningsresultat eller affärsidé till en produkt eller tjänst på marknaden. IP och avtal– olika sätt att skydda immateriella tillgångar och vanliga avtal i innovationsprocessen samt hur de fungerar i praktiken.

Behörighet

Studenten behöver ha studerat minst ett år på forskarnivå.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas i god tid innan kursstart.

Examination

Krav för slutbetyg

Examination sker i form av skriftliga hemuppgifter och övningar.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Per Wikman Svahn (perwi@abe.kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen ges i period 4 varje år.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.