AK3119 Etik i teknisk verksamhet och forskning 3,0 hp

Ethics in Engineering Practice and Research

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

•Ringa in och beskriva etiska problem som kan uppstå inom tekniskt arbete och forskning med särskilt fokus på sådana frågor som uppstår inom studentens egen specialisering/verksamhetsområde

•analysera problemen mot bakgrund av relevanta empiriska faktorer

•föreslå lösningar till problemen och motivera valet av dessa med stöd av grundläggande etiska principer och begrepp

•kunna resonera systematiskt i frågor som rör vetenskapens och teknikens roll i samhället och ingenjörens ansvar för hur de används.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen introducerar grundläggande frågeställningar och begrepp inom ingenjörsetiken såsom ingenjörens moraliska ansvar för konsekvenserna av teknikutveckling/-användning, visselblåsarens rättigheter och andra yrkesmässiga moraliska rättigheter, vetenskaplig oredlighet, författarskapsfrågor, intressekonflikter i teknisk verksamhet/forskning samt ingenjörens ansvar för miljön. Relevanta yrkesetiska koder och forskningsetiska deklarationer introduceras.

Behörighet

Kursen ges på engelska för doktorander.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att anslås senast fyra veckor innan kursstart.

Utrustningskrav

Kursen ges på engelska för doktorander.

Examination

•  Aktivt deltagande, 0,5 hp: P, F

•  Hemuppgifter, 1,0 hp: P, F

•  Hemtenta, 1,5 hp: P, F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karin.bjornberg@abe.kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.