Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan CH2009 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursinnehåll

•Samband ur ett helhetsperspektiv (människa-teknik-organisation, MTO) mellan fysiska, organisatoriska och psykosociala arbetsförhållanden och hälsa.

•Omfattning och effekter av ohälsa orsakad av arbetet för individen, företaget/organisationen och samhället. 

•Nationella och globala perspektiv, inklusive hållbarhetsmålen, speciellt mål 8 ”anständiga arbetsvillkor…” och mål 5 ”jämställdhet”. 

•Översiktligt om arbetsmiljöarbetet i Sverige med centrala aktörers arbetssätt och roller, inklusive företagshälsovårdens organisation och arbetssätt samt interprofessionellt teamarbete.

•Grundläggande information om lagstiftningen inom arbetsmiljö- och det försäkringsmedicinska området i Sverige.

•Etiska aspekter på arbetsmiljöarbete.

Kursens genomförs med distansundervisning. Kursen genomförs i samarbete med Karolinska Institutet där dess motsvarighet ingår i Magisterprogrammet Arbete och hälsa. Undervisningen inkluderar inspelade videoföreläsningar, litteraturstudier, webbseminarier, grupparbeten, ett projekt med tillhörande redovisning, liksom enskilda inlämningsuppgifter.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper om samspelen mellan fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden och hälsa, samt omfattning och effekter av ohälsa orsakad av arbetet för individen, företaget/organisationen och samhället. Dessa samspel belyses både i ett nationellt och globalt perspektiv, samt i perspektiv från hållbarhetsmålen, speciellt mål 8 ”anständiga arbetsvillkor…” och mål 5 ”jämställdhet”. 

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

1.Redogöra för lagar, föreskrifter och regler inom arbetsmiljö- och det försäkringsmedicinska området i Sverige, samt för hur arbetsmiljöarbetet är organiserat i Sverige.

2.Identifiera fysiska, fysikaliska, kemiska och psykosociala riskfaktorer för ohälsa i olika yrken och branscher, samt ge exempel på hur brister kan åtgärdas.

3.Beskriva omfattning och effekter av ohälsa orsakad av brister i arbetsmiljön för individer, företag/organisationer och samhället.

4.Föreslå hur arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats bör fokuseras och organiseras utifrån arbetsmiljölagstiftning och aktuell forskning.

5.Reflektera över samband mellan arbetsmiljö och hälsa ur hållbarhetsperspektiv – nationellt och globalt.

6.Diskutera etiska aspekter på arbetsmiljöarbete. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 hp, alternativt minst 2 års yrkeserfarenhet inom arbetsmiljöutveckling.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Seminarier (SEM1, 1,5 hp) med obligatorisk närvaro, betygsskala P/F, examinerar kursmålen 1 och 2.

En skriftlig projektrapport tillsammans med en muntlig presentation, (PRO1, 2,5 hp), betygsskala P/F, examinerar kursmålen 1, 2, 4, 5.

Tentamen (TEN1, 3 hp) betygsskala: A, B, C, D, E, Fx, F, examinerar kursmålen  3 - 6.

Slutbetyget grundas på TEN1 utifrån betygsskalan A, B, C, D, E, Fx, F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH2009

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd