Hoppa till huvudinnehållet

CM2002 Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem 7,5 hp

Welcome to the course CM2002 Artificial Intelligence within Biomedical Engineering and Health Systems !

During this course you will experience various aspects of current, emerging and future healthcare challenges and trends, learn how to develop innovative technical solutions and recognise business opportunities.

Various activities include but not limited to lectures, team collaboration, oral presentations, study visits, problem based learning seminars, practical hands on training  and collaborative project work.

By the end of this course, you will have relevant knowledge on how new technologies can tackle future challenges in healthcare, appreciate the benefits, but also understand the barriers and risks associated with the implementation of the innovative solution.

The content of the course is also part of the Professional development in the form of life-long learning to be offered to innovators and entrepreneurs, healthcare professionals, medical engineers and policy makers.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CM2002 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen tillhandahåller teoretisk och praktisk kunskap gällande olika aspekter av hälso- och sjukvårdens utmaningar, krav samt framtida arbets- och affärsmöjligheter. Föreläsningar, teamarbete, muntliga presentationer, studiebesök, problembaserat lärande och praktiska tillämpningar kommer att varvas med diskussioner om biomedicinsk teknik, biofysik, bioimaging, proteomics, genomics, neuromics, biomedicinska simulationer och diagnostik. Kursen omfattar även biodesigntänkande, kliniskt behovsidentifiering, grundläggande teoretisk och praktisk användning av aktuella innovativa teknologier, patent i förhållande till publikationsstrategi, juridiska och IP-frågor samt entreprenörskap

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten ha kunskap om:

  • Aktuella initiativ och tvärvetenskaplig forskning inomMedicinteknik och hälsosystem på KTH och hos andra EIT-partners
  • Skillnader och likheter mellan forskningsmetodik och övergripande strategier för  innovation och entreprenörskap bland akademiska, industriella, hälso- och sjukvårds samt statliga aktörer i Europa och övriga världen
  • Hur ny teknik kan tackla framtida utmaningar inom medicinsk vård
  • Grundläggande teoretisk och praktisk tillämpning av AI och entreprenörskap
  • Fördelar, men också  hinder och risker, vid implementering av AI
  • Hur gränsöverskridande kontakter avseende discipliner och nationer kan skapas

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

B.Sc. i medicinsk vetenskap eller teknik, till exempel biomedicinsk teknik, tillämpad fysik, industriell (projekt)ledning och entreprenörskap eller liknande.

Relevant dokumenterad medicinsk, teknisk eller affärslivserfarenhet som motsvarar minst kandidatexamen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM2002

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd