Hoppa till huvudinnehållet

CM207V Grundläggande medicinsk bildvisualisering 3,0 hp

Medicinsk visualisering inriktar på medicinska tillämpningar. Visualisering i ett medicinskt sammanhang används för olika ändamål, bl. a. diagnos med radiologiska data, behandlingsplanering, intraoperativt stöd, dataannotering och utbildning. Kursen omfattar de gundläggande begrepp, teorier och mest använda metoder som används för att utforska och interagera med bilder i medicinska tillämpningar.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-10-31 fristående studerande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (3,0 hp)

Varaktighet

2022-10-31

2022-11-26

Studietakt

50%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Flemingsberg

Antal platser

Max: 20

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-10-31 fristående studerande

Anmälningskod

10090

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-10-31 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan CM207V (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar och laborationer. Deltagarna ska kombinera VTK (Visualization Toolkit) i Python med andra bibliotek. Kursen innehåller också introduktionslabbar för studenter med programmeringserfarenhet men utan erfarenhet i Python. Innehåll:

 • Visualiseringspipeline
 • Ytrekonstruktion och -rendering
 • Volymrendering och interaktion
 • Stereoskopiska tekniker

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förstå de olika delarna av en visualiseringspipeline 
 • Förstå teorin för de mest använda metoderna för yt- och volymrendering
 • Sammanfatta de mest använda teknikerna i volyminteraktion och stereoåtergivning

för att:

 • förstå en komplett visualiseringspipeline i ett medicinskt sammanhang
 • kunna implementera grundläggande visualisering av medicinska bilder
 • ha en bred kunskapsbas som kan underlätta förstående av litteratur inom området

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i Medicinsk teknik, Teknisk fysik, Elektroteknik, Datateknik eller motsvarande. Grundläggande programmeringserfarenhet i MATLAB. Grundläggande kunskaper om anatomi. Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM207V

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd