Hoppa till huvudinnehållet

CM210V Efterbehandling i magnetresonansavbildning 2,0 hp

Kursen syftar till att ge studenterna en grundlig förståelse för efterbehandlingsverktyg för att reducera artefakter vid magnetresonanstomografi (MRT) och utföra gruppanalyser.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-11-28 fristående studerande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (2,0 hp)

Varaktighet

2022-11-28

2022-12-22

Studietakt

33%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Flemingsberg

Antal platser

Max: 20

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-11-28 fristående studerande

Anmälningskod

10093

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-11-28 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan CM210V (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två moduler:

  • Efterbehandlingsmetoder för att minska artefakter vid MRT
  • Metoder för gruppjämförelser

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de vanligaste bildartefakterna associerade med magnetresonanstomografi (MRT) och hur de kan reduceras/undvikas under efterbehandling.
  • beskriva de vanligaste efterbehandlingsstegen som används för avancerade MRT-pulssekvenser.

i syfte att:

  • välja det lämpligaste arbetsflödet för efterbehandla bilderna i specifika tillämningar.
  • ha en bred kunskapsbas som kan underlätta förståelsen av litteratur på området.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i Medicinsk teknik, Teknisk fysik, Elektroteknik, Datateknik eller motsvarande. Grundläggande programmeringserfarenhet i MATLAB. Grundläggande kunskaper om anatomi och MRT.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM210V

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd