DD3314 Övervakning av moln- och mjukvarubaserade nätverk 9,0 hp

Performance Monitoring of Telecom Clouds and Software-Defined Networks

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • presentera en översikt över de huvudsakliga tillvägagångssätten gällande nätverksövervakning inom Cloud och SDN management.

• värdera och diskutera skillnaderna mellan de metoder, fördelar och nackdelar.

• identifiera och diskutera de viktigaste forskningsutmaningarna rörande nätövervakning i Clouds och SDNs.

Kursens huvudsakliga innehåll

Software-defined networking.

Nätverkshantering och övervakning.

Felsökning i Cloud och SDN

Cloud-övervakning och management.

Openflow och Openstack.

Probabilistisk nätverkshantering.

Passiv och aktiv nätverksövervakning.

Nätverkstomografi.

Centraliserade och decentraliserade nätverkshanteringsstrategier.

Header space analysis.

Allmänna metoder till feldetektering och lokalisering i nätverk.

Online och offline metoder.

Management-verktyg.

Forskningsproblem .

Skalbarhet och resurseffektivitet.

Mätningsarkitekturer.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskap inom management och ansatser relaterat till nätverksövervakning, feldetektion och lokalisering.

Litteratur

Kurskompendium som består av 20 vetenskapliga artiklar inom området nätverkshantering och programvara definierad nätverk.

Examination

  • EXA1 - Examination, 9,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Erwin Laure <erwinl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.