DD3460 Plagiatkontroll och grafisomorfi 6,0 hp

Plagiarism Detection and Graph Isomorphy

Läskurs om plagiatkontroll och grafisomorfi.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Läskurs.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redogöra för forskningsläget inom området plagiatkontroll av programkod,
 • redogöra för hur grafisomorfi kan tillämpas inom programanalys och plagiatkontroll,
 • avgöra vilka tekniker inom plagiatkontroll som är praktiskt användbara i ett utbildningssammanhang på KTH.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ämnen på forskningsfronten inom plagiatkontroll och grafisomorfi.

Kursupplägg

Studenterna läser och redogör för forskningsartiklar inom ämnesområdet.

Behörighet

Studenten måste bedriva forskning på doktorandnivå inom datalogi med inriktning mot datadidaktik.

Litteratur

Examination

 • EXA1 - Examination, 6,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Muntlig examination.

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Kontaktperson

Viggo Kann viggo@kth.se

Examinator

Viggo Kann <viggo@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.