DH3001 Materialitet inom Människa- Datorinteraktion (MDI) 7,5 hp

Materiality in Human-Computer Interaction (HCI)

Kursen ger en teoretisk grund till materialitet inom människa-datorinteraktion och datorer i allmänhet. Kursen kommer att ges under våren 2014.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. kritiskt delta i diskussioner kring materialitet inom HCI, grundad i olika teoretiska perspektiv

2. reflektera över forskningsansatser till ämnet, och deras tillämpbarhet och relevans i olika miljöer

3 skriftligen relatera och diskutera olika källor till litteratur om materialitet och HCI

4. diskutera aspekter av materialitet i förhållande till eget forskningsprojekt

Kursens huvudsakliga innehåll

Läsa, skriva liten empirisk undersökning (baserat på t.ex. observation, intervjuer, personliga praxis, närläsning av en artefakt/ material).

10 Seminarium, varav 7 läsning seminarier med fördefinierade texter.

Individuell sista skrivuppgift baserad på personliga doktorandprojekt.

Sju diskussionsseminarier där varje deltagare förväntas ha läst och reflekterat på de valda texterna före seminariet. Varje text diskuteras i relation till det övergripande temat för just den sessionen.

Förutom de diskussionsseminarier, kommer varje deltagare presentera en vald text som är relevant för hans eller hennes personliga forskningsämne, och relatera det till de ämnen som diskuterades i tidigare seminarier.

Den sista uppgiften är att skriva en text (papper eller delar av avhandlingen) som diskuterar ämnet av materialitet med hänvisning till flera av de diskuterade texterna i förhållande till pågående forskning.

Behörighet

Litteratur

Forskningsartiklar

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i fem av de sju temaseminarier, personlig reflektion över avläsningar för missade seminarier. Presentation av ett specifikt papper för ett specifikt forskningsområde, och skriven slutliga texten.

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kontaktperson

fernaeus@kth.se

Examinator

Ylva Fernaeus <fernaeus@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.