DH3002 Den reflekterande praktikern 3,0 hp

The Reflective Practitioner

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen riktar sig till design-orienterade doktorander och är organiserad som en läskurs. Tillsammans läser vi och diskutera en vårt områdes grundläggande böcker, Schön’s “The Reflective Practitioner”. Schön har haft ett grundläggande inflytande på vårt område genom att artikulera den kunskap som en praktiker besitter. Han visar hur den är inbäddad i specifika fall och hur man kan, trots det, generalisera vissa kunskap man tar med sig från ett fall till ett annat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Schöns bok skrevs redan 1983. Schön ville åtgärdade vad han såg som ett stort problem med undervisningen på universiteten: ett alltför stort fokus på generaliserad, abstraherad, traditionellt vetenskaplig kunskap och brist på undervisning om specifika, verkliga, fall från den vardag som professionella möter. Han studerade hur praktiker faktiskt arbetar, vilken kunskap de för med sig från en situation till en annan och drog slutsatsen att den kunskap de besitter handlar om att ta med sig pragmatisk kunskap från ett fall till ett annat. En god praktiker lär sig dessutom att reflektera över varför en viss lösning fungerade i ett specifikt fall.

Den här kunskapsformen – reflekterad kunskap extraherad från verkliga fall i den verklighet en praktiker möter – är speciellt viktig för designorienterade doktorander. De måste kunna abstrahera designkunskap från specifika fall.

Behörighet

Litteratur

Schön, Donald A. The reflective practitioner: How professionals think in action. Vol. 5126. Basic books, 1983.

Examination

  • EXA1 - Examination, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Studenterna får godkänt på kursen om de uppfyller ett av följande två kvar:

· Skriver en artikel om sitt forskningsarbete, skickat till någon konferens eller journal, där de refererar till Schön på ett relevant vis

· Skriver en kort uppsats om sin syn på Schön och hans relevans för deras eget arbete

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Ann Lantz <alz@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.