DH3367 Intervju som datainsamlingsteknik och kvalitativ analys 7,5 hp

Interview as a Data Collection Technique and Qualitative Analysis

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

- värdera styrkor och svagheter i olika typer av intervjuer och analysmetoder,

- planera och genomföra intervjuer,

- reflektera på personliga förmågor att genomföra intervjuer,

- reflektera på etiska regler i relation till intervjuer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Olika typer av intervjutekniker och analysmetoder, praktiska övningar i att planera, genomföra och analysera intervjuer.

Behörighet

Litteratur

Bell, J. (2005). Doing your research project.

Blandford, Ann (2014): Semi-structured qualitative studies. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). "The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed.". Aarhus, Denmark: The Interaction Design Foundation. Available online at https://www.interaction-design.org/encyclopedia/semi-structured_qualitative_studies.html

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. Studentlitteratur.

HSFR (1996). Forskningsetiska principer i humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier, work shops och gruppmöten.

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.