DM3509 Lärandebeteende 7,5 hp

Learning Behaviour

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Genom att delta i kursen ska kursdeltagaren kunna

 •  Redogöra för ett antal lärandeteorier och hur de kan appliceras inom TEL
 •  Designa TEL som utnyttjar för situationen relevanta spelifierningsaspekter och övertygande teknologier (persuasive technologies) och applicera detta på egen forskning
 • Designa TEL som utnyttjar för situationen relevanta aspekter från motivationsteorier och beteendeekonomi och applicera detta på egen forskning

Kursens huvudsakliga innehåll

Behaviorism, kognitionspsykologi, aktivitetsteori, multimedia learning, spelifiering (gamification), beteendeekonomi (behavior economics), motivationsteorier, Keller´s ARCS model för motiverande design, irrationellt beteende samt övertygande teknologier (persuasive technologies) och hur dessa kan tillämpas för förbättrat lärande.

Behörighet

Doktorander i Medieteknik, Människa-datorinteraktion, Datalogi och närliggande områden.

Litteratur

Artiklar att läsa är dels förslag från lärare på respektive moment, dels artiklar som sökes själva av deltagarna enligt anvisningar på kursens hemsida.

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 7,5 hp, betygskala P, F

Krav för slutbetyg

Fullföljande av alla uppgifter inför varje seminarium, samt design av en TEL-baserad kursmodul.

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Björn Hedin <bjornh@kth.se>

Olof Bälter <ob1@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.