DT2410 Audioteknik 7,5 hp

Audio Technology

Kursen behandlar principer och aktuell teknik för produktion och behandling av ljudande programmaterial. Syftet är att ge en helhetsbild av hur analog och digital ljudteknik samverkar med generell lagrings- och kommunikationsteknologi i olika moderna audiosystem.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ljudåtergivning i två och tre dimensioner. A/D-D/A-omvandling för audio i detalj. Signalbearbetning i studio. Datareduktion. Orientering om audiokonstruktion med färdiga IC-kretsar. Ljud­kvali­tets­mätning. Skivminnens egenskaper. Optiska skivor för audio. Mjukvaruarkitekturer för audio. Audiohantering för radio, TV och bredband. En fördjupning inom ett eget valt område inom audioteknik sker i grupparbetet, som utmynnar i en teknisk artikel. För en detaljerad beskrivning, se kursens hemsida. Ett flertal gästföreläsare medverkar i kursen på sina respektive områden.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska deltagaren

 • kunna utforma och beskriva analoga och digitala ljudsystem för givna tillämpningar med avseende på centrala tekniska parametrar såsom antal kanaler, omvandlartyper, data­reduktions­metoder, transmission, bandbredder, effekter, och lagringsmedier
 • kunna värdera audiosystem med avseende på ljudkvalitet och lämplighet för en given tillämpning
 • ha grundläggande insikt i hur ljuddata brukar hanteras i realtid i audioprogram och i operativsystem
 • behärska praktiskt handhavande av grund­funk­tionerna i ett mixerbord tillsammans med dynamik­processor, efterklangsenhet och equaliser
 • förstå de inledande sidorna av databladen för IC-kretsar för audio
 • kunna kommunicera med yrkesfolk inom audio på hög nivå
 • på kort tid kunna sätta sig in i och deltaga i projektering, handhavande och underhåll av nya och äldre ljudanläggningar
 • kunna beskriva och diskutera hur transformer, signalteori, diskret matematik, informationsteori, elektronik och fysik kommer till användning i praktiken inom audiotekniken

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskapskraven varierar med deltagarens bakgrund. Kursen är valbar för Media 3-4, D4, E4, F4 och TSOVM1. Kursen ingår i Medieteknikprogrammets specialisering Ljud. Kursen fungerar som påbyggnad till såväl DT2400 Elektroakustik som till EN2100 Ljudperception.  För Media 3-4: DT1174 Ljud som informationsbärare, och DT1120 Spektrala transformer för Media. För E4: EQ1100 Signaler och system del II.
För övriga: Grundläggande datorteknik samt något om digital filtrering och spektrala transformer, motsvarande DT1120. Deltagarna förväntas ha olika fokus i sina utbildningar: Media: teorin för uppfattande av ljud och vad som förmedlas till lyssnaren. Elektro: teorin för signaler och i viss mån datorteknik i audiosystem. Data: teorin för ljudbaserad människa-datorinteraktion och systemprogrammering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ken C. Pohlmann:Principles of Digital Audio,sixth edition, McGraw Hill 2011. ISBN 978-0-07-166346-5.


Audioteknik idag, en artikelsamling producerad i föregående års grupparbeten.

Ett omfattande kompletterande material delas ut under kursens gång.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • ANN1 - Enskild uppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: https://www.kth.se/en/eecs/utbildning/hederskodex .

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sten Ternström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DT2410

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Sten Ternström, tel: 790 7855, e-post: stern@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex