ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 hp

Engineering Science

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som är ersatt av en senare utgåva.

Detta är en kurs i Ingenjörsvetenskap med tonvikt på matematisk modellering, för att ge studenten en färdighet i att använda matematiska modeller för att behandla och förstå problem inom teknik och naturvetenskap. Kursen behandlar även teknikhistorien, ingenjörens roll i samhället och relaterade genusfrågor.

Kursupplägget har sin bas i lärandefokuserad pedagogik. Examinationen bygger på studentens kontinuerliga aktivitet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 CLGYM för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50582

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Lärare

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Målgrupp

  CLGYM åk 1, men även öppen för alla program.

 • Del av program

Lärandemål

Teknik finns inte i naturen - all teknik är skapad av människan. Medan naturvetenskapen fokuserar på lagar och sammanhang i naturen, handlar teknikvetenskapen snarare om människans metoder att använda föremål. Ingenjörsvetenskapen utvidgar teknikvetenskapen till att omfatta exempelvis matematisk modellering, teknikhistoria och ingenjörens professionella roll. Syftet med kursen Ingenjörsvetenskap. är att studenten skall inhämta grundläggande kunskaper och färdigheter inom dessa områden.

Kursmålen, som också examineras, utgörs av att kunna:

 • skapa en matematisk modell för ett givet förlopp i stegen problemidentifiering, antaganden, lösning, tolkning, verifiering och implementering
 • göra uppskattningar, rimlighetsbedömningar och utföra dimensionsanalys av erhållna samband
 • använda Maple och Excel som stöd vid problemlösning
 • redogöra för de viktigaste genombrotten i teknikutvecklingen
 • reflektera över manliga och kvinnliga ingenjörers roll i samhället med utgångspunkt i kursinnehållet

och ha en

 • grundläggande färdighet i att skriftligt och muntligt kommunicera teknik och naturvetenskap.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknikens och naturvetenskapens framväxt.

Att förstå naturen och göra dynamiska modeller av förlopp i naturen.

Storheter och enheter.

Metodik för konstruktion av matematiska modeller.

Uppskattningar. Rimlighetsbedömningar. Proportionalitet. Modellanpassning. Dimensionsanalys. Simulering.

Datorverktygen Maple och Excel.

Ingenjörens och teknikanvändarens roller.

Grundläggande muntlig och skriftlig presentationsteknik.

Behörighet

Litteratur

B. Sundin, Den kupade handen, Carlssons, 1998.

F. R. Giordano and M. D. Weir, A first course in

mathematical modeling. Brooks/Cole.

G. Grimvall, Basic facts and skills in physics.

Fysikinst., KTH.

Litteratur om genusfrågor för ingenjörer, utdelas.

Examination

 • ANNA - Inlämningsuppgifter, 4,5, betygsskala: P, F
 • ANNB - Deltagande i seminarier och lektioner, 1,5, betygsskala: P, F
 • ANNC - Didaktiskt moment, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter 4.5 hp
Deltagande i seminarier och lektioner 1.5 hp
Didaktiskt moment 1.5 hp
Kursen använder en lärandefokuserad pedagogik med målinriktade föreläsningar, och övningar till stor del genomförda som grupparbeten.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Jan Scheffel

Examinator

Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.