ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 hp

Engineering Science

Detta är en kurs i Ingenjörsvetenskap med tonvikt på matematisk modellering, för att ge studenten en färdighet i att använda matematiska modeller för att behandla och förstå problem inom teknik och naturvetenskap. Kursen behandlar även teknikhistorien, ingenjörens roll i samhället och relaterade genusfrågor.

Kursupplägget har sin bas i lärandefokuserad pedagogik. Examinationen bygger på studentens kontinuerliga aktivitet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 CLGYM för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50582

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Lärare

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Målgrupp

  CLGYM åk 1, men även öppen för alla program.

 • Del av program

Lärandemål

Teknik finns inte i naturen - all teknik är skapad av människan. Medan naturvetenskapen fokuserar på lagar och sammanhang i naturen, handlar teknikvetenskapen snarare om människans metoder att använda föremål och procedurer. Ingenjörsvetenskapen utvidgar teknikvetenskapen till att omfatta områden som matematisk modellering, teknikhistoria och ingenjörens professionella roll. Dessa är också huvudämnena för kursen Ingenjörsvetenskap.

Ambitionen är att studenten efter genomgången kurs skall kunna

 • skapa matematisk modeller för givna förlopp i stegen problemidentifiering, antaganden, lösning, tolkning, verifiering och implementering,
 • konstruera och grafiskt representera teoretiska och empiriska modeller utifrån empiriska data, 
 • göra uppskattningar, rimlighetsbedömningar samt utföra dimensionsanalys av erhållna samband,
 • använda programverktygen Maple och Excel som stöd vid problemlösning,
 • beskriva huvuddragen i teknikens och naturvetenskapens historiska utveckling och resonera kring deras inbördes relation,
 • konstruktivt reflektera över manliga och kvinnliga ingenjörers roll i samhället

och visa grundläggande färdighet i att 

 • skriftligt och muntligt kommunicera teknik och naturvetenskap.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknikens och naturvetenskapens framväxt. Om att förstå och göra dynamiska modeller av förlopp i naturen. Storheter och enheter. Naturkonstanter. Metodik för konstruktion av matematiska modeller. Hypotetisk-deduktiv forskningsmetodik. Dynamiska, iterativa system. Ickelinjära system och kaos. Empiriska och teoretiska modeller. Användning av derivator vid modellering. Grafisk modellanpassning. Minsta kvadratmetoden och Chebyshevs metod. Regressionsanalys av stora datamängder. Felkällor vid modellering. Uppskattningar. Rimlighetsbedömningar. Extremfallsanalys. Proportionalitet. Dimensionsanalys för kontroll av beräkningar och för framtagning av nya samband. Simulering. Diffrentialekvationer vid modellering. Datorverktygen Maple och Excel. Historik - manliga och kvinnliga teknologer. Föreställningar om ingenjören. Ingenjörens och teknikanvändarens roller i ett genusperspektiv. Introduktion till muntlig presentation och vetenskapligt skrivande.

Kursupplägg

Kursen använder en lärandefokuserad pedagogik med målinriktade föreläsningar, och övningar till stor del genomförda som grupparbeten.

Behörighet

Allmän och särskild behörighet för civilingenjörsprogram.

Litteratur

B. Sundin, Den kupade handen, Carlssons, 2006.

F. R. Giordano M. D. Weir and W. P Fox, A first course in mathematical modeling.Thompson 2009

G. Grimvall, Basic facts and skills in physics. 2011, Fysikinst., KTH.

Litteratur om genusfrågor för ingenjörer, utdelas.

Examination

 • ANNA - Inlämningsuppgifter, 4,5, betygsskala: P, F
 • ANNB - Deltagande i seminarier och lektioner, 1,5, betygsskala: P, F
 • ANNC - Didaktiskt moment, 1,5, betygsskala: P, F

Betygsskala P/F.

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier och lektioner samt presentationsmoment.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Jan Scheffel

Examinator

Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.