Hoppa till huvudinnehållet

EP279U Cybersäkerhetsanalys 3,0 hp

Dagens stora komplexa system av system är svåra att överblicka och hantera; samtidigt behöver en attackerare enbart hitta en sårbarhet för att ta sig in. Denna kurs lär ut metoder för analys av hot, risker och försvar av stora system vilket kan effektivisera säkerhetsarbete och förbättra skyddet.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-11-01 fristående studerande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (3,0 hp)

Varaktighet

2021-11-01

2022-01-17

Studielokalisering

KTH Campus

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

1 - 50

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-11-01 fristående studerande

Anmälningskod

10007

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-11-01 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EP279U (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Företag idag har tusentals programvarubaserade datorsystem som alla är beroende av varandra i ett stort komplext nätverk, ett system-av-system. Att IT-attacker lyckas i stor utsträckning hänger delvis ihop med denna komplexitet. Ett företag behöver förstå helheten medan en attackerare bara behöver hitta en väg in. Samtidigt finns det en stor mängd attacktyper som utnyttjas och mängder med förslag på försvarsmekanismer.
Denna kurs huvudsakliga innehåll syftar till att utveckla studenternas förståelse för:
•    dagens komplexa IT-landskap genom att skapa modeller av sådana.
•    vilka attacker som idag utnyttjas för att göra skada och hur dessa kan propagera genom ett stort nätverk.
•    vilka försvar som finns och när de bäst lämpar sig mot olika attacktyper.
•    hur risk kan beräknas och kan användas för att prioritera säkerhetsarbete.
Genom att i kursen tillhandahålla;
•    föreläsningar,
•    seminarier,
•    gästföreläsningar från industrin,
•    ett större projektarbete, samt
•    flera mindre delmoment inom projektet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    modellera hot i storskaliga datorsystem (inklusive programvara, nätverk, m.m.)
•    simulera attacker i storskaliga datorsystem
•    genomföra riskanalys utifrån en modell och simulering
•    beskriva vilka försvarsmekanismer som finns för datorsystem
•    rapportera och presentera modeller, simulering, riskanalys och försvarsstrategi för ett givet system
i syfte att
•    förstå och förklara vilka hot som finns i ett specifikt system
•    förstå och förklara hur attacker går till och propagerar genom en systemarkitektur
•    kunna argumentera för att vissa risker bör prioriteras
•    kunna välja rätt försvar för att minska risk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper inom
•    datorteknik
•    programmering
•    datorkommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Robert Lagerström

Profile picture Mathias Ekstedt

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP279U

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd