F1D5212 Aktuell byggteknik II 4,5 hp

Current Building Design II

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger en fördjupad förståelse kring en av de viktigaste nya frågeställningarna och problemen inom byggnadstekniken.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten

  • ha skaffat sig en fördjupad förståelse kring någon av de senaste och mest aktuella forskningsfrågorna inom byggnadstekniken och även visa hur den tillämpas på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • ha visat förmåga att ta fram aktuella exempel och aktuell litteratur inom detta område,
  • ha visat förmåga att göra en fördjupad analys kring en av de aktuella frågorna och en syntes kring hur den påverkar andra betydelsefulla aspekter inom ämnesområdet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande, och en grundkurs i byggnadsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång, men att söka ny litteratur är en viktig del av kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

Ingen information tillagd

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Folke Björk

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Byggnadsteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk (folkeb@kth.se)

Övrig information

Denna kurs är nedlagd och ersatt med FAF3407 Aktuell byggteknik II 4,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggnadsteknik