Inför kursvalF1D5227 Litteraturkurs, Energianvändning i den byggda miljön 15,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger en fördjupad förståelse kring energianvändningen i den byggda miljön.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten

  • ha skapat sig en insiktsfull överblick över energianvändningen i den byggda miljön,
  • ha skaffat förståelse för aspekterna av produktion, transport och utnyttjande av energi,
  • ha skaffat insikter i var de främsta besparingspotentialerna finns,
  • kunna visa hur detta tillämpas för att byggnader ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande, och en grundkurs i byggnadsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång, men att söka ny litteratur är en viktig del av kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

Ingen information tillagd

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Folke Björk

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Byggnadsteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk, 08-790 8663, folke.bjork@byv.kth.se

Övrig information

Denna kurs är nedlagd och ersatt med FAF3414 Litteraturkurs, energianvändning i den byggda miljön 15,0 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggnadsteknik