Hoppa till huvudinnehållet

F1F5308 Fastighetsvärdering 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1F5308 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att omfatta följande områden:

  • Värdebegrepp och värderingshistoria.
  • Värdering och institutioner, värdestandarder.
  • Osäkerhet i värderingen.
  • Nya metoder och tekniker.
  • Beteend aspekter och bias i värderingar.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge en teoretisk och institutionell bakgrund till och kunskap om ett antal aktuella frågor inom den internationella forskningen om fastighetsvärderingar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Artiklar och rapporter beslutade en månad före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Presentation av artiklar och skrivna termpaper.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända presentationer av artiklar och skrivna termpaper.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Han-Suck Song

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Lind, hans.lind@abe.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans