Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Matematetisk optimering används inom många områden som produktionsplaering, transport, utformning av nätverk för telekom, väginfrastruktir, mekanisk konstruktion, tidtabeller för luftfart, finansiell planering, etc. Dessa verktyg är också av intresse i materialvetenskapen. Den första delen ger en inledning till allmänna optimeringsförfaranden. I den andra delen tillämpas dessa metoder på en rad materialproblem inom egenskapsberäkning (ab-initio), egenskapsoptimering och materialvalsoptimering.

En kritisk del av materialoptimeringen är att finna sammansättning-mikrostruktur-egenskaps-relationer (CMPR). Sammansättning och materialtillverkningen styr mikrostrukturen som i sin tur kontrollerar egenskaperna. I kursen visas hur CMPR kan härledas med hjälp av grundläggande termodynamiska ansatser och dislokationsmodeller.

Förutom den detaljerade materialvetenskapliga kunskapen kommer studenten att få lära sig sig att använda avancerad metoder för datorberäkningar och programmering t ex gällande Maple och Matlab.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan F4H5621 (VT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Matematetisk optimering används inom många områden som produktionsplaering, transport, utformning av nätverk för telekom, väginfrastruktir, mekanisk konstruktion, tidtabeller för luftfart, finansiell planering, etc. Dessa verktyg är också av intresse i materialvetenskapen. Den första delen ger en inledning till allmänna optimeringsförfaranden. I den andra delen tillämpas dessa metoder på en rad materialproblem inom egenskapsberäkning (ab-initio), egenskapsoptimering och materialvalsoptimering.

En kritisk del av materialoptimeringen är att finna sammansättning-mikrostruktur-egenskaps-relationer (CMPR). Sammansättning och materialtillverkningen styr mikrostrukturen som i sin tur kontrollerar egenskaperna. I kursen visas hur CMPR kan härledas med hjälp av grundläggande termodynamiska ansatser och dislokationsmodeller.

Förutom den detaljerade materialvetenskapliga kunskapen kommer studenten att få lära sig sig att använda avancerad metoder för datorberäkningar och programmering t ex gällande Maple och Matlab

Lärandemål

Lära studenten att:

  • använda moderna hjälpmedel rörande optimering av material
  • behärska avancerade metoder i programmeringsspråken Matlab och Maple.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning

Grundläggande materialvetenskapliga kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande materialvetenskapliga kunskaper

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Materials optimisation; Compendium, Lecture notes

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

Ingen information tillagd

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Pavel Korzhavy

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pavel Korzhavy (pavelk@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Materialvetenskap