Inför kursvalFKF3280 Polymer- och fibervetenskap 4,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ges som en del av Biomimes forskarskola vid skolan för Bioteknologi men den ges också som en separat kurs. Kursen är i huvudsak web-baserad, vilket betyder att alla föreläsningar (10 stycken totalt) ges på nätet och att deltagande i diskussionssessionerna (4 stycken totalt) antingen kan ske på plats på KTH eller via Skype eller Adobe Connect. Kursen kommer att gå igenom vissa grunder samt även nya upptäckter inom polymer och fiber vetenskap, från ett biomimetiskt perspektiv. Kursen innehåller också 4 stycken skriftliga inlämningsuppgifter som lämnas in via Bilda och som baseras på material från föreläsningarna och det som avhandlats under diskussionssessionerna.

Lärandemål *

Kursen syftar till att ge studenterna en bred översikt över syntes, struktur, karaktärisering och egenskaper hos syntetiska och naturliga polymerer, inklusive biofibrer, och kommer också diskutera nya upptäckter inom fältet. Vidare syftar kursen till att presentera polymer och fiberteknologi ur att biomimetiskt perspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

B.Sc. i kemi, biologi eller bioteknologi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Delar av web-baserade vetenskapliga böcker samt pdf-filer av vetenskapliga artiklar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

Ingen information tillagd

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Närvaro på samtliga diskussionssessioner (totalt 4 stycken) och godkända skriftliga inlämningsuppgifter (totalt 4 st)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Wågberg

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CHE/Fiber- och polymerteknologi

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars Wågberg, wagberg@pmt.kth.se, tel: +46 8 7908294

Övrig information

Ansökan ställs till:

Henrik Aspeborg, aspe@biotech.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på CHE/Fiber- och polymerteknologi