Hoppa till huvudinnehållet

FSK3898 Stokastiska metoder 5,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSK3898 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Slumptal, optimering och minimeringsmetoder, Markov-processer och andra stokastiska processer, Monte Carlo-metoder, stokastisk analys och differentialekvationer, överblick av stokastiska metoder inom naturvetenskap

Lärandemål

När du slutfört kursen, skall du kunna:

  • Ge exempel på olka stokastiska metoder och värdera när de är användbara
  • Förklara den fysikaliska bakgrunden och vilka approximationer som antas i Monte Carlo-metoder samt stokastisk analys.
  • Kunna använda Monte Carlo-metoder för enkla exempel.

Kursupplägg

Totalt 3 veckors intensivkurs där:
Vecka 1 : Förberedelseuppgift
Vecka 2: Förläsningar och dataövningar
Vecka 3: Projektarbete

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Inskriven som forskarstuderande, forskarstuderande inom beräkningsvetenskap och e-vetenskap.
Grundläggande kunskap i statistik och sannolikhetslära samt kunna använda Matlab/Octave.

Rekommenderade kunskaper: Grundläggande programmering, statistik och sannolikhetslära.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Bärbar dator med Matlab (eller Octave) installerat.

Kurslitteratur

C. Gardiner, Stochastic Methods- A handbook for the Natural and Social Sciences , Springer Verlag 2009, ISBN: 978-3-540-70712-7
J. C. Spall, Introduction to Stochastic Search and Optimization, Wiley 2003, ISBN: 978-0-471-33052-3
N. G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry, Elsevier, ISBN:978-0-444-52965-7
 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

G

Examination

  • LAB1 - Datorövningar, 1,5 hp, betygsskala: G
  • PRO1 - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: G

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

DAT1: Datorövningar, 1.5 hp, betygsskala: P/F
PRO1: Projektarbete, 3.5 hp, betygsskala : P/F

Övriga krav för slutbetyg

Betyg (godkänd/ej godkänd)
För godkänt krävs:
* Löst och presenterat alla datorövningar
* Projektarbete med muntlig och skriftlig presentation

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Bergqvist

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars Bergqvist (lbergqv@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik