Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FSM3001 Datadrivna metoder inom teknisk mekanik 7,5 hp

Denna kurs på forskarnivå fokuserar på toppmoderna tekniker inom datadriven modellering. Kursen introducerar relevanta aspekter av sannolikhetsteori, optimering och grunderna för maskininlärning och djupinlärning. Kursen behandlar en mängd modellerings- och inlärningsmetoder och algoritmer, såsom moderna neuronatverksarkitekturer, modal sönderdelning, identifiering av linjär och icke-linjär dynamik och andra avancerade ämnen inom datadriven modellering. Tyngdpunkten kommer att ligga på tillämpningen av moderna datadrivna modelleringsverktyg på fasta och flytande mekanik, dynamiska system, kontroll etc.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50937

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FSM3001 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Dimensionalitetsreduktion (Del I) Detta avsnitt introducerar verktyg för att hitta lågdimensionella representationer av högdimensionella data, vilket gör det möjligt att effektivt lagra, överföra och analysera data.

Maskininlärning och dataanalys (Del II) Detta avsnitt ger en relativt kort rundtur genom aspekter av dataanalys, från klassisk kurvanpassning till neurala nätverk och djupinlärning, och bygger på det material som introducerades i del I.

Dynamik-, kontroll- och reducerad ordningsmodeller (Del III). I det här avsnittet antar vi att de data som vi studerar kommer från vissa underliggande fysiska lagar (i samband med dynamiska system, solid mekanik, fluidmekanik, etc.), som kan läras / approximeras från data eller från någon kombination av data och fysik.

Projekt (Del IV).

Studenterna kommer att tillämpa de tekniker som utvecklats i denna kurs (eller förlängningar därav) på en datamängd / problem som de själv väljer.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna:

 • Förstå betydelsen och betydelsen av matematiska operationer som krävs för att bearbeta, representera och approximera data.
 • Förstå målen, fördelarna och nackdelarna med olika datadrivna modelleringstekniker.
 • Lär dig hur du laddar och manipulerar stora datamängder i Matlab och / eller Python.
 • Utveckla de kompetenser som krävs för att tillämpa olika datadrivna algoritmer på potentiellt stora och komplexa datamängder
 • Tolka resultaten av modelleringsalgoritmer för att skapa en förbättrad förståelse för en given dataset.
 • Tolka och förstå fysiken i det underliggande systemet som data kommer från.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En bra förståelse av standardämnen inom ingenjörsmatematisk analys kommer att vara till stor hjälp. I synnerhet kommer en stark bakgrund inom linjär algebra, differentialekvationer och optimering att vara fördelaktig. Eftersom praktisk datadriven modellering alltid kräver en viss kodning, kommer bekanta med Matlab, Python eller andra liknande språk / plattformar att vara till hjälp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Teknisk Mekanik