Hoppa till huvudinnehållet

HL2035 Biomekanik och neuronik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL2035 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande anatomi och fysiologi. Mekaniska egenskaper hos biologiska material. Numerisk modellering av biologisk vävnad, särskilt hjärna och halsrygg. Skademekanismer och skadekriterier

Lärandemål

Att ge studenterna en inblick i grundläggande anatomi, biologiska material, och deras egenskaper. Att ge kunskaper om skademekanismer i särskilt centrala nervsystemets vävnader samt skadekriterier för prediktering av skador och toleransnivåer till följd av yttre våld. Vidare att ge kunskaper om hur datorbaserade beräkningsmodeller kan användas för att beräkna deformationer, töjningar och spänningar i biologisk vävnad med syfte att prediktera skada/instabilitet hos den biologiska vävnaden.

Efter fullgjord kurs förväntas deltagarna kunna:

·         Beskriva människans anatomi och det centrala nervsystemets funktion.

·         Beskriva mänskliga vävnaders uppbyggnadskomponenter och deras mekaniska egenskaper.

·         Förklara mänskliga vävnaders mekaniska egenskaper baserat på dets uppbyggnad, ändamål och uppbyggnadsmaterialets struktur.

·         Härleda enkla viskoelastiska modeller och beskriva hur mer komplexa modeller kan tas fram.

·         Förklara dom fundamentala teorierna och rörelseekvationerna bakom statisk och dynamisk finit element analys (FEA).

·         Genomföra en dynamisk FEA och utvärdera resultatets tillförlitlighet.

·         Göra en olycksanalys och prediktera skada samt föreslå skyddsåtgärder.

·         Beskriva energiabsorberande material och diskutera hur dessa kan användas för att skydda människan, t.ex. i hjälmars design.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära om minst 7,5 hp.

Engelska B

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänt projekt och experimentell laboration (3 hp), och skriftlig tentamen (4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2035

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Xiaogai Li (xiaogai.li@sth.kth.se)