Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalHM101L Tillämpad logistik, projekt 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HM101L (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av grupparbeten som behandlar ett praktikfall inom området samt beskrivning av logistikfunktionen på eget valt företag. Kursen omfattar tillämpningar av moment från tidigare kurser i årskurs 1. Redovisning sker skriftligt samt muntligt i projektform och gruppvis. Undervisningen består av handledning och uppföljningsmöten.

Lärandemål

Kursens målsättning är att ge studenterna en inblick i tillämpad logistik på ett valt företag.

Studenterna ska efter avslutad kurs:

  • kunna redogöra för ekonomiska ställningstaganden, kontroll- och redovisningsmetoder i företag.
  • kunna analysera och ge exempel på ledningsfrågor och organisatoriska styrmedel i ett företag.
  • kunna beskriva och ge exempel på logistikfunktioner i ett företag.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till programmet Logistik och Ekonomi på Södertörns högskola.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Tidigare anvisad litteratur i årskurs 1och utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig rapport samt muntlig redovisning av någon logistikfunktion på valt företag samt godkänd övningsuppgift (PRO1; 7,5hp). Betygskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ges enbart inom programmet Logistik och ekonomi i samarbete med Södertörns högskola samt ges ej som fristående kurs.