HN3016 Skriva och publicera forskningsartiklar 3,0 hp

Writing and Publishing Research Papers

Kursen syftar till att öka kunskapen och förmågan att förbereda forskningsartiklar som håller sådan kvalitet att dem kan bli publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Hur ser skriv- och publiceringsprocesserna ut; hur lägger man upp skrivandet; hur väljer man tidskrift och vilka olika krav ställs på publicering av kvantitativ och kvalitativ empiri inom området hälsa och teknik.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Nästa kurstillfälle planera till våren 2018.

Lärandemål

Att ha erövrat vägledning i att skriva och publicera vetenskapliga artiklar i tidskrifter inom olika fält

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att öka kunskapen och förmågan att förbereda forskningsartiklar som håller sådan kvalitet att dem kan bli publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Hur ser skriv- och publiceringsprocesserna ut; hur lägger man upp skrivandet; hur väljer man tidskrift och vilka olika krav ställs på publicering av kvantitativ och kvalitativ empiri inom området hälsa och teknik.

Kursupplägg

Kursen består av gemensamma seminarier: SEM.

Behörighet

Antagen till utbildning på forskarnivå vid STH.

Litteratur

Kurslitteraturen består av Harris, D (2012) Writing Human Factors Research Papers. Ashgate Publishing Ltd., som kombineras med forskningsartiklar som utdelas vid start.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i gemensamma seminarier och ett utkast till en forskningsartikel.

Krav för slutbetyg

P/F. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt och måste uppgå till minst 80 % för godkänt.

Ges av

STH/Teknisk vårdvetenskap

Kontaktperson

Professor Britt Östlund

Examinator

Britt Östlund <brittost@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.