IL2202 Systemmodellering 7,5 hp

System Modelling

The main objectives are

- to convey the main concepts of modelling, which are state and state space, models of computation and concurrency, communication, modelling of data and time;

- to relate these concepts to four applications and show the impact of the fundamental concepts on the potential and limitations of application techniques and tools, such as sysnthesis, performance analysis, formal verification, etc.

Goals to be checked:

- modeling and design of automata
- modeling and design of Petri nets
- modeling and design of process networks (untimed, synchronous, timed)
- design of schedules for process networks
- Aplly assertions and monitors for verification
- Understanding of computational models
- Understanding of time abstractions, communication abstractions, computation abstractions and data abstractions
- Understanding of stochastic models, determinism and non-determinism

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Introduktion till systemmodelering, särskilt begreppen computation, communication, data och tid på olika abstraktions plan som är oberoende av implementationstekniker som hårdvaru eller mjukvaru.

Introduktion till huvudtillämpningar prestationsanalys, funktional spezifikation, utvekling, syntes och verifikation.

Övningar och laborationer fördjupar dessa begrepp och tillämpningar.

Lärandemål *

Målet med denna kurs är

- att framföra huvudbegrepp av modelering, till exempel state och state space, models of computations and concurrency, modelering av data och tid;

- att förknippa dessa begrepp med fyra tillämpningar och visa genomslaget till fundamentala potentialer och begränsningar av tillämpningstekniker och verktyg, till exempel syntes, prestationsnalys och formal verifikation.

Examinerbara mål:

- modelera och konstruera automata,
- modelera och konstruera Petri nets
- modelera och konstruera process networks (untimed, synchronous, timed)
- konstruera schedules för process networks
- Använda assertions och monitors för verifiering
- Förståelse av computational models
- Försåelse av tids abstraktioner, kommunikations abstraktioner, beteende abstraktioner och data abstraktioner
- Försåelse av stokastiska, deterministiska och nondeterministiska modeler

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Digital Design with HDL IL2217 or comparable
Embedded Systems 1L2206 or comparable

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Modeling Embedded Systems and SoCs, Axel Jantsch

Upplaga: 1 Förlag: Morgan Kaufman Publishers År: 2004

ISBN: 1-55860-925-3

Övrig litteratur

Lecture slides

Exercise material

lab material

Supplementary papers

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationskurs, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Attend the exercise hourse and complete 75% of the assignments in each of the 5 groups before they are elaborated in the exercise hours. Must be completed to be admitted to the exam.

Complete all labs. Must be completed to be admitted to the exam.

Pass the final exam. The grade for the exam will be the main criteria for the grade of the course.

Attend the exercise hourse and complete 75% of the assignments in each of the 5 groups before they are elaborated in the exercise hours. Must be completed to be admitted to the exam.

Complete all labs. Must be completed to be admitted to the exam.

Pass the final exam. The grade for the exam will be the main criteria for the grade of the course.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ICT/Elektroniksystem

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jantsch, Axel

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)