IV1018 Modeller och databaser 7,5 hp

Models and Databases

Nivå: Grundläggande.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Introduktion till databaser och relationsmodellen
Modellerings- och databasbegrepp och teori
Konceptuell modellering
Logisk relationsdatabasdesign
Relationsalgebra
SQL
Transaktionshantering:
Relationsdatabashanteringssystem
# Återställning
# Parallell åtkomst
# Säkerhet
Orientering om embedded SQL i Java (JDBC)

Lärandemål *

Efter godkänd delkurs skall studenten:
- ha insikt i området databaser
- ha färdighet i modellering av informationsbehov utifrån en verksamhetsbeskrivning
- ha grundläggande kunskaper i informationsadministration och databasteknik
- ha färdighet att använda relationsdatabaser och frågespråk

Kursupplägg

Kursen genomförs med föreläsningar, lektioner,redovisningar, laborationer och handledning. Ett projektarbete i två etapper med obligatoriska redovisningar genomförs i grupp om 3 studenter.
För projektet används följande verktyg:
Rational Rose, Modelator, MS Access, MySQL

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående studerande krävs:

  • Grundläggande högskolebehörighet, dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inklusive dokumenterade kunskaper i svenska och engelska eller motsv.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminärt:

Connolly, Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management (Upplaga: 4), Addison Wesley, 2005, 0-321-21025-5 

Kursmaterial:
- Kurskompendium (med lektionsuppgifter, projektuppgiften, mm)
- Föreläsningsbilder
- Kompendium om Microsoft Access och MySQL 

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Examinationen består av:
Tentamen samt projektarbete (inkl obligatorisk närvaro på vissa aktiviteter och avklarade quizzar och labbar).

För tentamen gäller graderad betygsskala enligt A/B/C/D/E/Fx/F medan projektarbetet endast kan ge godkänt eller underkänt (P/F). För godkänt betyg på kursen krävs att både tentamen och projektarbetet är godkända. Betygsättning av hela kursen baseras på tentamensbetyget.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Maria Bergholtz

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV1018

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ingår i kandidatprogrammet Affärssystem, åk 1