IV3000 Vetenskapsteori 7,5 hp

Philosophy of Science

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten skall efter avklarad kurs kunna:

- redogöra för viktiga händelser i vetenskapens historia

- förklara kraven som kan och bör finnas på vetenskapligt arbete

- beskriva sin egen syn på vetenskap och kontrastera den emot ingenjörskonst

- tillämpa vetenskapsteori på praktiska problem och frågeställningar

- redogöra for grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och forskningsetiska resonemang sammanfatta och presentera vetenskapsteoretiska originaltexter

- problematisera vetenskapliga frågeställningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursinnehållet följer huvudbokens innehåll vad gäller naturvetenskaperna och tar i huvudsak upp följande ämne  
 

I. Vetenskap och Pseudo-vetenskap

II. Rationalitet, objektivitet och värden i vetenskapen

III. Underbestämningstesen

IV. Induktion, prediktion och evidens

V. Konfirmation och relevans: Bayesianism

VI. Förklaringsmodeller

VII. Naturlagar

VIII. Interteoretisk reduktion

Kompendiet tar upp socialvetenskapernas syn på vetenskapsfilosofin och andra aspekter som inte direkt täcks in av kursboken.

Kursupplägg

Utöver tvåtimmars föreläsningar så består kursen av seminarier, vilka utgör del av formell examination. Seminarierna har av pedagogiska skäl olika metodupplägg. Doktorander är med på samtliga magisterseminarier, samt ytterligare två eller tre. Temat för ett av dessa är doktorandens eget arbete.

Föreläsningarna ar inte obligatoriska. Föreläsningarna hålls på engelska och alla slags studentpresentationer skall också göras på engelska.

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys, se http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/kursanalys/kursanalys-1.27204

Boken består av totalt 1000 sidor originalmanuskript och 400 sidor redaktionella kommentarer. Studenter uppmanas att läsa i förväg inför föreläsningarna och att påbörja läsning av boken före kursstart.

Behörighet

Litteratur

Martin Curd and J. A. Cover (eds.): Philosophy of Science (Upplaga: 1 eller 2), W W Norton & Co Inc, 1998,

0-393-97175-9

Kompendier

Kompletterande artiklar och bokutdrag.

Martin Curd and J. A. Cover (eds.): Philosophy of Science (Upplaga: 1 eller 2), W W Norton & Co Inc, 1998,

0-393-97175-9

Kompendier

Kompletterande artiklar och bokutdrag

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Examinationsmoment på kursen är en essä. For essän gäller graderad betygsskala enligt A/B/C/D/E/Fx/F. Studenter som bedöms ligga nära godkändgränsen på essän, ges möjlighet till komplettering. Det innebär att studenten genom denna kan få godkänt på aktuell essä (E) men ej högre betyg. Kursansvarig informerar de studenter som är aktuella för komplettering i samband med att resultaten från essän anslås. Kompletteringsuppgiften måste lämnas in enligt deadline och kan endast användas för att erhålla godkänt på aktuell essäexamination.

Krav för slutbetyg

Seminariedeltagandet skall för godkänt (P) uppgå till aktiv närvaro vid (minst) alla utom två tillfällen. Rättandet av en essä påbörjas först nar bevis erhållits på att studenten tagit del av ett särskilt informationsmaterial om fusk och plagiat, vilket görs tillgängligt under kursen.

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Kontaktperson

Magnus Boman, mab@kth.se

Examinator

Magnus Boman <mab@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.