KD2300 Biomedicinska material 7,5 hp

Biomedical Materials

The course covers various types of biomaterials including metallic, polymer and ceramic materials for a wide range of biomedical applications. Properties, performance as well as degradation of biomaterials are treated.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Olika typer av biomaterial för ett brett spektrum av biomedicinska tillämpningar. Grundläggande struktur/egenskap-relationer. Grundfunktion och prestanda hos passiva och aktiva implantatmaterial. Fysiska, kemiska och mekaniska aspekter av bulk- och ytegenskaper hos metall-, polymer- och keramiska biomaterial. Principer för ytteknik och kombination av olika material. Värd-vävnadsreaktion, blodkompatibilitet, extracellulär matriskollagen, bioadhesion, proteinadsorption, polymerer för kontrollerad läkemedelsfrisättning. Korrosions- och nedbrytningsmekanismer av biomaterial i olika tillämpningar. Urval av biomaterial baserat på funktion, biologiska miljöer, toxicitet och ekonomiska aspekter. Exempel på biomaterial och implantatobjekt och anordning. Nuvarande forskningstrender och regulering av medicinsk utrustning.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • Ge exempel på applikationer för biomedicinska material, identifiera viktiga materialegenskaper för metalliska, polymera och keramiska biomaterial, samt kunna föreslå ett lämpligt biomaterial utifrån en given applikation.
  • Förklara grundläggande fysikaliska, kemiska och mekaniska processer som kan ske hos biomaterial under användning.
  • Praktiskt kunna utföra testning och utvärdering av egenskaper hos vanliga biomedicinska material.
  • Presentera och utvärdera en projektuppgift och laboratorieuppgifter skriftligt och muntligt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Basic courses in materials science and engineering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Selected chapters in “Biomaterials Science, An Introduction to Materials in Medicine", edited by B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons. 2nd edition, Academic Press (2004).

Other lecture materials.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Projektuppgift/Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Laborationer: Rapport samt seminarium

Övriga krav för slutbetyg *

Examination, 4,5 hp,
Laborationer (rapport och seminarium), 3 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jinshan Pan

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2300

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Bioteknik, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.