Hoppa till huvudinnehållet

KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 hp

Övergripande mål är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper om funktionsprinciper, material, utformning, tillämpningar och systemaspekter för olika elektrokemiska energiomvandlare inom kategorierna batterier, bränsleceller, elektrokemiska solceller och superkondensatorer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KE2300 (VT 2020–VT 2022) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Batterier
 • Bränsleceller
 • Elektrolysörer
 • Elektrokemiska solceller

För respektive typ av energiomvandlare behandlas funktionsprinciper, material, utformning, egenskaper och prestanda, tillämpningar och systemaspekter.

Lärandemål

Övergripande mål är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper om funktionsprinciper, material, utformning, tillämpningar och systemaspekter för olika elektrokemiska energiomvandlare inom kategorierna batterier, bränsleceller, elektrolysörer och elektrokemiska solceller.

För godkänt betyg ska studenterna efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva funktionsprincipen, prestandamått och karakteriseringsmetoder för elektrokemiska energiomvandlare.
 • Förklara hur driftförhållanden, materialval och utformning påverkar de elektrokemiska energiomvandlarnas egenskaper.
 • Diskutera tillämpningsområden och systemaspekter, göra val och utvärdering av teknik samt kunna informera om tekniken.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen 180 hp i kemi eller kemiteknik

Rekommenderade förkunskaper

Kursen KE 2110 Tillämpad elektrokemi rekommenderas, men är inte ett krav.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyg på kurs räknas ut enligt algoritm i kurs-PM baserad på antal poäng på de olika examinationsmomenten.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Göran Lindbergh

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE2300

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kursen KE 2110 Tillämpad elektrokemi kan ge en fördjupad förståelse för den som inte läst kursen innan.