KF2180 Biopolymerer 7,5 hp

Biopolymers

Grundkurs i biopolymerernas struktur, funktion och användning i polymera material

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Biopolymerernas struktur, funktion, egenskaper och användning.

Molekylär arkitektur och design för några biologiska stukturer såsom trä, kollagen, mjuk vävnad, silke, ull, spindeltråd.

Naturen som förebild för polymera material (biomimetic).

Översikt och introduction till biomedicinska material och läkemedelssammansättningar.

Biokompositer och biologiska angrepp på polymera material.

Nedbrytningsmekanismer och nedbrytningsprodukter i olika miljöer.

Miljöfrågor vid användning av biopolymerer och syntetiska polymerer.

Återvinning/återanvändning av polymera material.

Lärandemål *

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara och värdera biopolymerernas materialegenskaper utifrån deras struktur (på atom-, nano-, mikro- och makronivå) och ange deras kemiska stukturer.
 • Relatera specifika biopolymerer till biologiska strukturer i naturen.
 • Beskriva processen och förklara bionedbrytningens påverkan på materialegenskaper och miljön.
 • Reflektera over valet av polymera material för biomedicinska och läkemedelsapplikationer.
 • Identifiera och diskutera aktuella miljöfrågeställningar i samhället med fokus på materialens inverkan i förhållande till samhällets mål för hållbar utveckling.
 • Föreslå och diskutera valet av biopolymerer kontra syntetiska polymerer till olika applikationer med hänsyn tagen till råvaror, energiaspekter, materialegenskaper, funktion, miljöpåverkan, avfallshantering, etiska aspekter och ekonomi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

 

Rekommenderade förkunskaper

KF1010 Polymerteknologi med cellulosateknologi

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Projectlaboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen 4,5 hp
Projektlaboration (rapport + seminarium) 3,0 hp
Deltagande i studiebesök.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sigbritt Karlsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2180

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde *

Bioteknik, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Doktorand kurser:
Kromatografi för analys av polymerers interaktion med miljön
Mikrobiologi inom polymervetenskap

Kontaktperson

Emma Strömberg, emmast@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter 3E1146

Gemensamt projekt kan genomföras i denna kurs och i kurs KD2020 Organiska och biokemiska analytiska separationer