Hoppa till huvudinnehållet

LL137U Teknik för lärare i åk 7-9 45,0 hp

Kursen är avsedd for lärare på grundskolans högstadium (åk 7–9) som vill bli behöriga att undervisa i ämnet teknik. Den ar uppbyggd av 6 delkurser a 7,5 hp med följande teman: teknikens didaktik, design och produktframtagning, programmering, teknikhistoria, hållbar utveckling samt samhällsbyggnadsteknik. Kursen ingår i lärarfortbildningsprojektet Lärarlyftet, som leds av Skolverket. Speciella behörighetskrav gäller.

Mer information finns på KTH:s kurswebb:
https://www.kth.se/social/course/LL137U/

Ansökan görs via webbplatsen antagning.se
I samband med ansökan måste ett intyg om att din arbetsgivare medger deltagandet lämnas in. Detta görs på en särskild blankett som hämtas från Skolverkets informationssida om lärarlyftet.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Lärarlyftet programstuderande

Målgrupp

Verksamma lärare i grundskolans åk 7--9. Kursen ingår i projektet Lärarlyftet som leds av Skolverket. Speciella behörighetsregler gäller. Se Skolverkets webbplats.

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

HT 2022: P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

VT 2023: P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

HT 2023: P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

Varaktighet

2022-08-29

2024-01-15

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

12 - 40

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Lärarlyftet programstuderande

Anmälningskod

50480

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Lärarlyftet programstuderande

Kontaktperson

Per Norström perno@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LL137U (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på en tidigare lärarutbildning och syftar till att utveckla kunskaper och förmågor så att studenten kan verka som lärare i teknik på grundskolans högstadium (åk 7–9). Teknikämnet i grundskolan har ett brett innehåll, vilket avspeglas i denna kurs. Det huvudsakliga innehållet är:

Inom området teknikdidaktik: teknikundervisning i skolan förr och nu, planering och bedömning i teknikämnet, undervisningsstrategier och -metoder i teknik i allmänhet och inom kursens teman i synnerhet, teknikens förhållande till andra skolämnen, jämställdhet och likabehandling, specialpedagogiska frågor i teknikämnet, aktuell teknikdidaktisk forskning.

Inom området design och produktframtagning: projektplanering, skiss- och ritteknik, materiallära, prototypframställning, design.

Inom området teknik, människa, samhälle och miljö: teknikhistoria, miljöhistoria, relationer mellan samhällelig och teknisk utveckling. Detaljinnehållet präglas i hög grad av den aktuella forskningen vid Avdelningen för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö.

Inom områdena digital kompetens och programmering: grundläggande programmering i textbaserade och visuella miljöer, centrala datavetenskapliga begrepp, felsökning och testning, styrning med programmering, olika syn på vad datalogiskt tänkande och digital kompetens kan innebära i skolan.

Inom området samhällsbyggnadsteknik: infrastruktursystem i urval, risker i stora system, stads- och samhällsplanering.

Inom området hållbar utveckling: olika hållbarhets- och miljöperspektiv, systemtänkande, systemperspektiv på miljö och teknisk utveckling, hållbar utveckling som ämnesinnehåll och som organisationsprincip för teknikämnet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • planera och utvärdera teknikundervisning i årskurserna 7–9 på grundskolan i enlighet med läroplanens krav,
 • reflektera över grundskolans teknikämnes innehåll och särart – dess mål, traditioner, historia, kunskapssyn och undervisningsformer,
 • tillämpa formativ och summativ bedömning i teknikämnet,
 • använda informations- och kommunikationsteknik som hjälpmedel i planering, genomförande och utvärdering av teknikundervisning,
 • tillämpa undersökande arbetssätt i teknikundervisningen,
 • på ett strukturerat sätt genomföra mindre design- och/eller utvecklingsprojekt,
 • skissa, rita och/eller modellera tredimensionella objekt,
 • analysera teknikens förhållande till samhällsutveckling, vetenskap och arbetsliv, i beaktande av aspekter som genus, hälsa, kultur och materiellt välstånd – förr och nu,
 • skapa och testa enkla datorprogram i visuella och textbaserade programmeringsmiljöer,
 • diskutera programmering och andra information- och kommunikationsteknikrelaterade kunskaper och färdigheter ur bildnings- och utbildningsperspektiv,
 • identifiera och beskriva stora tekniska system i samhället – deras uppbyggnad, möjligheter, sårbarhet och risker,
 • analysera olika perspektiv på hållbar utveckling och planera undervisning i ämnet teknik på grundskolan där de belyses,

i syfte att

 • på ett ansvarsfullt sätt kunna undervisa i ämnet teknik för elever i grundskolans åk 7–9 i enlighet med läroplanens krav, utgående från vetenskap och beprövad erfarenhet,
 • i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen, och
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Kursupplägg

Kursen ges på deldistans. Varje termin är det fem träffar om vardera två dagar på KTH i Stockholm (totalt 10 undervisningsdagar per termin). Mellan träffarna studerar studenterna på egen hand och kommunicerar med lärare och kurskamrater via en webbaserad lärplattform.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen ingår i projektet Lärarlyftet, som leds av Skolverket. Speciella behörighetsregler gäller. Student måste bland annat vara utbildad lärare och anställd vid en skola vars rektor medger deltagandet. Villkoren för behörighet anges på Skolverkets webbplats.

Rekommenderade förkunskaper

Erfarenhet av undervisning i teknik på grundskolan.

Utrustning

Dator med internetuppkoppling, mikrofon, högtalare och kamera. Du måste ha möjlighet att installera program på datorn.

Kurslitteratur

Litteratur anges senast tre veckor före kursstart. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Skriftliga inlämningsuppgifter om teknikdidaktik, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Skriftliga inlämningsuppgifter om design och produktframtagning, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL3 - Skriftliga inlämningsuppgifter om teknikhistoria, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL4 - Skriftliga inlämningsuppgifter om programmering, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL5 - Skriftliga inlämningsuppgifter om samhällsbyggnadsteknik, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL6 - Skriftliga inlämningsuppgifter om hållbar utveckling, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier om teknikdidaktik, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier om design och produktframtagning, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Seminarier om teknikhistoria, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM4 - Seminarier om programmering, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM5 - Seminarier om samhällsbyggnadsteknik, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM6 - Serninarier om hållbar utveckling, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Nej

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LL137U

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Nej

Kontaktperson

Per Norström perno@kth.se

Övrig information

Kursen ingår i projektet Lärarlyftet som leds från Skolverket och syftar till att öka antalet ämnesbehöriga lärare i skolan. Speciella antagningsregler gäller. Deltagarna måste vara anställda som lärare, ha lärarexamen och sakna behörighet i teknik. Rektor (motsv.) måste medge att studenten går kursen. För mer information, se Skolverkets webbplats.