Hoppa till huvudinnehållet

LS142V Professionell retorik för ingenjörer 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LS142V (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på den praktiska färdigheten att hålla övertygande, professionella presentationer men tar även upp några för retoriken viktiga teoretiska infallsvinklar såsom retorisk situation, tillitsgrunder och argumentationsstrategier. Tonvikten ligger på förmågan att anpassa valda retoriska strategier till olika och för ingenjörsyrket specifika målgrupper och förmågan att tydliggöra den egna expertisen. Studenterna ges tillfälle att använda egna yrkes- eller ämnesspecifika kunskaper och erfarenheter för vissa uppgifter. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-         planera och framföra övertygande presentationer inom det egna expertområdet och anpassade efter olika retoriska situationer     

-         förklara de vanligaste retoriska begreppen och använda dessa för att diskutera olika typer av budskapsförmedling

-         reflektera över den egna och andras användning av olika påverkansmedel och olika konsekvenser av olika retoriska val, vilket även inkluderar förmågan att ge och ta feedback  

I syfte att:

-         utveckla de kommunikativa färdigheterna och säkerheten i den egna ingenjörsrollen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination muntliga och skriftliga uppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

80 % närvaro

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS142V

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd