Hoppa till huvudinnehållet

LS143V Praktisk retorik för digitala presentationer 1,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-12-06 fristående studerande

Målgrupp

Yrkesverksamma ingenjörer

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (1,5 hp)

Varaktighet

2021-12-06

2021-12-17

Studielokalisering

KTH Campus

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

20 - 27

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-12-06 fristående studerande

Anmälningskod

10068

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-12-06 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LS143V (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på den praktiska färdigheten att hålla övertygande och professionella presentationer i digitala miljöer. Kursen tar även upp viktiga retoriska begrepp för effektiv budskapsförmedling och den digitala miljöns möjligheter och utmaningar när det gäller att skapa engagemang hos och interaktion med publiken. Detta omfattar bland annat planering och utformning av visuella hjälpmedel samt de icke-verbala signalernas betydelse för att effektivisera budskapsförmedlingen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-         planera och framföra övertygande presentationer anpassade till digital retoriska situationer och den digitala miljöns förutsättningar

-         reflektera över den egna och andras användning av olika påverkansmedel och dess konsekvenser för publikens möjligheter att förstå budskapet.  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Linda Söderlindh

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS143V

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd