Hoppa till huvudinnehållet

LS143V Praktisk retorik för digitala presentationer 1,5 hp

Kursen vänder sig främst till dig som yrkesarbetar och som vill utveckla dina färdigheter i att hålla digitala presentationer i arbetet. Vi fokuserar på praktiska uppgifter och du arbetar med ämnen som relaterar till ditt eget verksamhetsområde.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LS143V (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på den praktiska färdigheten att hålla övertygande och professionella presentationer i digitala miljöer. Kursen tar även upp viktiga retoriska begrepp för effektiv budskapsförmedling och den digitala miljöns möjligheter och utmaningar när det gäller att skapa engagemang hos och interaktion med publiken. Detta omfattar bland annat planering och utformning av visuella hjälpmedel samt de icke-verbala signalernas betydelse för att effektivisera budskapsförmedlingen. Studenterna använder egna yrkes- eller ämnesspecifika kunskaper och erfarenheter för alla praktiska uppgifter.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

1. Planera och framföra övertygande presentationer inom det egna expert- eller yrkesområdet anpassade till digitala retoriska situationer och den digitala miljöns förutsättningar

2. Reflektera över den egna och andras användning av olika påverkansmedel i digitala miljöer och dess konsekvenser för publikens möjligheter att förstå budskapet, vilket även inkluderar att kunna ge och ta feedback.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 180 hp från högskoleutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Arbetslivserfarenhet inom det egna expert-, yrkes- eller utbildningsområdet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS143V

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Linda Söderlindh (lindasod@kth.se)