Hoppa till huvudinnehållet

LT1008 Den uppfinningsrika människan - Teknik i åk F-6 7,5 hp

Kursen behandlar ett antal teknikområden och teknikdidaktiska kunskaper som behövs för att kunna undervisa elever i årskurs F-3 och 4-6. Undervisningen sker på distans via en webbaserad lärplattform och bestårr av seminarier som bland annat innehåller redovisningar, övningar samt ett projektarbete.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2023 Start 2023-01-17 fristående studerande

Målgrupp

Personer intresserade av att bli lärare, tex lärarassistenter. Verksamma lärare som vill bli behöriga att undervisa i teknik.

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (3,7 hp), P4 (3,8 hp)

Varaktighet

2023-01-17

2023-06-05

Studietakt

25%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

20 - 30

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2023 Start 2023-01-17 fristående studerande

Anmälningskod

20065

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2023 Start 2023-01-17 fristående studerande

Kontaktperson

Kristina Andersson kriand2@kth.se, Annica Gullberg gullbe@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LT1008 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma lärare och lärarstudenter mot årskurserna F-6 som saknar teknik i sin examen, samt personer som funderar på att utbilda sig till lärare. Kursen behandlar ett antal teknikområden och teknikdidaktiska kunskaper som behövs för att kunna undervisa elever i teknik årskurs F-3 och 4-6, och kan senare valideras mot motsvarande kurs inom lärarprogrammet.

Kursen behandlar

 • Tekniska lösningar såsom mekanismer, hållfasta strukturer, elektriska kopplingar samt datorn och programmering
 • Lärares undervisningsstrategier och elevers begreppsförståelse gällande ett specifikt teknikinnehåll
 • Teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kunskapsutveckling och deras inbördes relationer
 • Teknikens arbetssätt och metoder
 • Teknik och genus
 • Teknik, människa och samhälle i samspel för systemtänkande och hållbar utveckling.

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla kompetens för att undervisa i teknik i skolåren F-6.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara ändamål och funktion hos olika tekniska lösningar såsom mekanismer, hållfasta strukturer, elektriska kopplingar och tekniska system.
 • Visa teknikdidaktiskt kunnande i form av att välja lämpliga undervisningsstrategier för att ge förutsättningar för elever att utveckla sin tekniska förmåga.
 • Redogöra för vilken betydelse genus har haft och har för den tekniska och vetenskapshistoriska utvecklingen
 • Utarbeta och redovisa  undervisningsmoment i teknik i skolår F-3 och 4-6 relaterat till de områden kursen behandlar med stöd av teknikdidaktisk forskning och styrdokument för skolan F-6.
 • Redogöra för arbetssätt och olika digitala hjälpmedel som kan användas i undervisning i teknik. 
 • Redogöra för olika former av bedömning av teknikundervisning och elevers lärande i teknik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRA1 - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT1008

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kristina Andersson kriand2@kth.se, Annica Gullberg gullbe@kth.se