ME3514 Brand Management Paradigms 10,0 hp

Brand Management Paradigms

Kursen syftar till att ge en helhetssyn på strategic brand management och dess olika idétraditioner, i första hand ur ett strategiskt men även ur ett kritiskt idéhistoriskt perspektiv.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen kommer att ges under våren 2013.

Kontakta Henrik Uggla,henrik.uggla@indek.kth.se

Tel 08/790 87 34

Lärandemål

Efter kursen ska doktoranden:

 • ha djupa kunskaper om de fyra basparadigmen inom Strategic Brand Management; varumärkesbyggande och identitet, varumärkeskapitalisering, (utvidgningar och allianser) varumärkesvärde (psykologiskt och finansiellt) och portföljstrategier (varumärkessystem och varumärkesarkitektur).
 • Studenten ska även ha en förståelse och insikt om nyare trender inom luxury brand management och Internets inverkan på positioneringsprocesser. Utöver de normativa perspektiven ska studenten också ha en grundläggande förståelse för både normativa och kulturkritiska perspektiv och diskursövergripande paradigmskiften inom ämnesområdet.
 • Studenten ska efter kursen vara beredd att formulera en diskursövergripande kritik mot vissa delar av strategic brand management eller en normativ kritik med syfte att göra brand managment mer effektivt. Vara beredd att formulera en varumärkesportföljplan med reursallokering till olika varumärken.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Varumärkesbyggande (med varumärkesidentitet och positionering)
 • Varumärkeskapitalisering (linje, kategoriutvidgningar och varumärkesallianser)
 • Varumärkesvärde (Psykologiskt och Finansiellt värde)
 • Varumärkesportföljstrategi (Strategier för att allokera resurser kring varumärken i en portfölj)
 • Diskurskritiska och radikala perspektiv på varumärken

Behörighet

20 hp i marknadsföring eller industriell marknadsföring.

Rekommenderade förkunskaper

20 hp i marknadsföring eller industriell marknadsföring.

Platsbegränsad till 12 doktorander.

Litteratur

Keller, K.L. (2008), Strategic Brand Management, Pearson Education, USA

Aaker, D.S. (2004) Brand Portfolio Strategy, The Free Press, New York.

Hill, S.  Ledherer, C. (2001), The Infinte Asset, Harvard Business School Press.

Kapferer, J-N. (2008), Luxury Strategy, Kogan Page.

Klein, N. (2001), No Logo, Flamingo

Uggla, H. (2005) Ed. Creating Brand Alliances, PhD Brand Managment Publishig Group Sweden.

Artiklar

Kompendium med vetenskapliga artiklar med de fya paradigmen av Aaker, Kapferer; Keller, Uggla, Daniel Filipsson, Tom Bleckett and other brand scholars.

Examination

Skriven vetenskaplig rapport och muntlig presentation.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Examinator

Henrik Uggla <henrik.uggla@indek.kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.