ME3518 Kvantitativa forskningsmetoder i industriell ekonomi 7,5 hp

Quantitative Research Methods in Industrial Economics and Management

Introduktion till kvantativa metoder och datainsamlingsansatser.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,5 hp), P4 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  61252

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

 • Beskriva olika ansatser inom industriell ekonomi för att samla in kvantitativa data
 • Beskriva vetenskapliga förhållningssätt och antaganden som ligger till grund för kvantitativa studier
 • Beskriva hur kvantitativa studier planeras och genomförs
 • Beskriva kvalitetskriterier för kvantitativa studier
 • Beskriva hur kvantitativa studier bedöms och rapporteras
 • Beskriva och kunna tillämpa grundläggande statistiska utgångspunkter som statistisk inferens och kausalitet
 • Beskriva och kunna genomföra test av samband mellan variabler samt tillämpa multivariata metoder
 • Använda programvaror som SPSS och AMOS för att genomföra kvantitativa analyser

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Introduktion till kvantitativa metoder och datainsamlingsansatser:
 • Användning av primärdata, t ex enkäter
 • Användning av sekundärdata, t ex patentdatastudier, bibliometriska studier, finans- och affärsdatabaser
 • Användning av modellering och simulering
 • Kvantitativ forskningsmetodik:
 • Vetenskapligt förhållningssätt och underliggande antaganden vid kvantitativ analys
 • Design och genomförande av kvantitativa studier
 • Kritiskt granska samt rapportera kvantitativa studier
 • Kvalitetskriterier vid kvantitativ analys
 • Statistisk analys:
 • Inferens, test av samband och kausalitet mellan variabler, multivariata tekniker som faktoranalys, multipel regressionsanalys, klusteranalys och strukturekvationsmodellering
 • SPSS och AMOS

Behörighet

Antagen till forskarutbildningen i industriell ekonomi eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Antagen till forskarutbildingen i industriell ekonomi eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart - will be announced when course starts.

Utrustningskrav

SPSS och AMOS

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro vid samtliga kursmoment

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Prof Esmail Salehi-Sangari

Examinator

Hans Lööf <hans.loof@indek.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.